Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób doznających przemocy

Realizator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku – Ala Alicja Janczak- Kłusek – pedagog- terapeuta

Czas realizacji Programu

Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, obejmuje minimum 60 godzin zajęć grupowych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a każde zajęcia trwają ok. trzy – cztery godziny zegarowe.
Normą, która głownie ma obowiązywać to: bezpieczeństwo, swoboda, i możliwość przeżywania radości.

Adresaci Programu

Program skierowany jest do osób dotkniętych problemem przemocy domowej z terenu powiatu szczecineckiego.

Założenia Programu

 1. Nauka patrzenia na siebie nie jak na ofiary przemocy, lecz jak na ludzi, którym udało się przemoc przerwać.
 2. Wyposażenie uczestników w siłę, chwaląc małe kroki, jakie robią na drodze swojego rozwoju.
 3. Nabycie niezbędnych umiejętności prospołecznych.
 4. Poprawa funkcjonowania w ważnych obszarach życiowych.
 5. Uzyskanie umiejętności lepszego radzenia sobie ze stresem.
 6. Pomoc uczestnikom w uzyskaniu równowagi psychicznej i fizycznej.

Cel Programu

Program psychologiczno-terapeutyczny nastawiony jest na udzielanie profesjonalnej pomocy terapeutycznej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, zapewnienie im bezpieczeństwa opartych na nauce uczenia i trenowania działań nakierowanych na zatrzymanie doznawania przemocy poprzez:

 1. Zwiększenie świadomości praw osobistych.
 2. Nabycie wiedzy na temat zjawisk towarzyszących przemocy.
 3. Zakwestionowanie mitów dotyczących zjawiska przemocy.
 4. Zmniejszenie poczucia winy.
 5. Odkrywanie uczuć związanych z doświadczaniem przemocy.
 6. Zwiększenie poczucia własnej wartości.
 7. Zmiana zachowań uległych na obronne.
 8. Wydobywanie zasobów klienta i jego mocnych stron
 9. Kształtowanie prawidłowych relacji z dziećmi w rodzinach dotkniętych przemocą.
 10. Planowanie zmian, potrzebnych do rozpoczęcia samodzielnego życia.
 11. Nauka dbania o bezpieczeństwo własne i dzieci,
 12. Zmiana postawy wobec siebie,
 13. Wskazywanie obszarów kompetencji – poszukiwanie, wzmacnianie, wydobywania zasobów osobistych,
 14. Określenie potrzeb, wynikających z nich celów oraz ich realizacja,
 15. Zwiększenie poczucia mocy osobistej, wpływu kontroli,
 16. Zmiana relacji z OSP.
 17. Zachęcenie do samodzielności.
 18. Nauka asertywności.

Treści programowe:

 1. Wprowadzenie do zajęć – zapoznanie uczestników, przedstawienie tematyki spotkań, ustalenie norm i zasad obowiązujących na spotkaniach, stworzenie regulaminu grupy,
 2. Poglądy, przekonania, mity dotyczące rodziny, wychowywania dzieci, kobiety, mężczyzny, ich ról w rodzinie, wpływ własnych przekonań,
 3. Zdobywanie wiedzy na temat przemocy – co tak naprawdę dzieje się w ich rodzinach i co to znaczy przemoc (cykle, fazy, własne samopoczucie w poszczególnych fazach, zachowanie partnera i własne w poszczególnej fazie, strategie „ratunkowe”)
 4. Poznanie zachowania osoby stosującej przemoc w rodzinie tj. OSP – system zachowań, które służą podtrzymywaniu przemocy, i podporządkowywaniu sobie ofiary,
 5. Strategie stosowane przez ODP – syndrom wyuczonej bezradności,
 6. Strategie powstrzymywania przemocy – poszukiwanie takich zachowań i działań, które są pomocne w powstrzymywaniu przemocy,
 7. Dzieci w sytuacji przemocy- odpowiedzialność rodzica za prawidłowy rozwój dziecka,
 8. Komunikowanie interpersonalne,
 9. Uczucia i emocje,
 10.  Radzenie sobie z kryzysami związanymi z doświadczaniem przemocy i nauka proszenia o pomoc.
 11. Radzenie sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi będącymi osobami doświadczającymi przemocy bądź świadkami przemocy w rodzinie,
 12. Budowanie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa.
 13. Poszukiwanie i budowanie zasobów oraz praca nad podnoszeniem samooceny.

W trakcie trwania zajęć mogą nastąpić zmiany dotyczące tematyki bądź sposobu realizacji zajęć zależności od potrzeb grupy.