Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • pliki PDF są skanami dokumentów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, pcprszczecinek@wp.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 713 71 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku znajduje się w jednym wielokondygnacyjnym budynku. Działalność jednostki obejmuje parter, część I piętra oraz II piętro. Obsługa klienta z niepełnosprawnościami odbywa się wyłącznie na poziomie parteru. Do budynku prowadzą dwa wejścia gwarantujące swobodny dostęp do pokojów prowadzących obsługę osób niepełnosprawnych, w których: pierwsze jest na wysokości parteru, drugie wejście prowadzi na klatkę schodową oraz do windy, która jest dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach oraz wyposażona w komunikator dla osób niewidzących. Ponadto jednostka dysponuje przenośnym schodołazem.
  • Przed budynkiem, wyznaczono dwa, dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, miejsca parkingowe.
  • Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 71 94 37 101 lub pisać na adres pcprszczecinek@wp.pl