Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Warsztat terapii zajęciowej jest placówką, która daje osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Na czym polega program

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjenci, adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu

 1. Beneficjentami programu są:
  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
 2. Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 3. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

 • PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
 • innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

Tryb postępowania

 1. Samorząd powiatowy składa na opracowanym dla potrzeb programu formularzu wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby samorządu powiatowego.
 2. Termin naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu zostanie corocznie ogłoszony przez PFRON.
 3. Tryb rozpatrywania i realizacji wystąpień, a także system monitorowania i zasady ewaluacji programu zawarte są w procedurach realizacji programu. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu. PFRON zapewni ich ogólnodostępność.

Zakres pomocy

 1. Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczy kosztów prowadzenia przez WTZ zajęć klubowych, które mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.
 2. Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.
 3. Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.

Finansowanie programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. Zarząd PFRON, każdego roku realizacji, odrębną uchwałą wskazuje obowiązującą w danym roku miesięczną stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu.
 4. Podziału środków dla Oddziałów PFRON dokonuje Biuro PFRON na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Oddziały PFRON.
 5. Dofinansowanie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 podlega rozliczeniu zgodnie z procedurami realizacji programu.
 6. W ramach programu finansowane są także wydatki samorządów powiatowych, ponoszone na obsługę programu – w kwocie do wysokości 2,5% środków zaplanowanych na realizację programu w powiecie.
 7. PFRON ma prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach programu.

Zasięg i okres realizacji programu

 1. Program realizowany jest na terenie całego kraju.
 2. Program realizowany jest od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą PFRON o zatwierdzeniu programu.

Realizatorzy programu

 1. Zadania Zarządu PFRON, w szczególności:
  • zatwierdzenie procedur realizacji programu,
  • wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu,
  • określenie stawki osobowej przypadającej na jednego beneficjenta programu w danym roku realizacji.
 2. Zadania Oddziałów PFRON – w zakresie określonym procedurami realizacji programu.
 3. Samorząd powiatowy – w zakresie określonym procedurami realizacji programu.
 4. Zadania WTZ, w szczególności uruchomienie i prowadzenie zajęć klubowych dla beneficjentów programu zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie i procedurach realizacji programu.
 5. Zadania Biura PFRON, w szczególności:
  • zarządzanie i koordynacja realizacji programu,
  • przyznawanie limitów środków finansowych dla Oddziałów PFRON,
  • opracowanie ramowego wzoru umowy o realizację programu przez samorząd powiatowy, formularza wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu oraz formularzy sprawozdania samorządu powiatowego z realizacji programu i informacji o wydzielonym rachunku bankowym,
  • monitorowanie realizacji programu.

Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej  można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek lub pod numerem tel.: 94 71 37 104.

Podstawy prawne

 • Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.