Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

„Regionalna akademia dzieci i młodzieży”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn.
„REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem wychowanków pieczy i usamodzielnianych), zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska celem nabycia umiejętności radzenia sobie z kryzysem. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi.

Projekt przewiduje wsparcie osób/rodzin poprzez dostęp do: usług Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży (RADiM), Intensywnych treningów wyjazdowych, Platformy usług specjalistycznych.

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży obejmuje warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów, przygotowanie kadry asystentów dorastania pracującej w ramach projektu, będącej pierwszym wsparciem w kryzysie. Treningi wyjazdowe są formą intensywnego wsparcia ukierunkowaną na rozwój konkretnych umiejętności poza miejscem zamieszkania. Platforma usług specjalistycznych to pogotowie „emocjonalne” dla dzieci i młodzieży prowadzone online wraz z treściami dotyczącymi aktualnych problemów.

W ramach Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży Projekt przewiduje: usługi wsparcia psychologa, terapeuty; pomoc prawną dla rodzin; warsztaty kreatywne; trening zastępowania agresji; warsztaty wyjazdowe; kolonie i obozy profilaktyczne; warsztaty edukacji społeczno-ekonomicznej i inne.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

  • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
  • na stronie internetowej www.pcpr.szczecine.pl w zakładce PROJEKTY UE

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu tj.:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek
tel. 94 713 71 02
osoby do kontaktu:

  • Małgorzata Stępień – powiatowy doradca ds. RADIM
  • Paulina Kubisiak – powiatowy doradca ds. RADIM

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne!

Projekt realizowany przez Lidera – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w partnerstwie z Powiatem Goleniowskim, Powiatem Stargardzkim, Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Sławieńskim, Powiatem Wałeckim, Powiatem Szczecineckim, Powiatem Koszalińskim i Miastem Koszalin.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet VII – Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Wartość całego Projektu wynosi: 8.489 279,15 zł (w tym kwota 7. 215 887,27 zł to dofinansowanie Projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego)


Formularz zgłoszenia uczestnika do projektu

Harmonogram działań w ramach projektu RADiM- Powiat Szczecinecki

HARMONOGRAM aktualny od 2023

HARMONOGRAM aktualny od II. 2023