Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Przemoc ma twarz – profilaktyka dobra taktyka. Edycja II

W ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

PN. „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
EDYCJA 2020 r.

„PRZEMOC MA TWARZ – PROFILAKTYKA DOBRA TAKTYKA. EDYCJA II”

PRORYTET : II
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie

realizowany w okresie od 29.05.2020r. do 31.12.2020r.

Działania:

  • szkolenie specjalistyczne dla służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy,
  • zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego,
  • Spotkania informacyjno – edukacyjne w miejscowościach wiejskich – dla dorosłych,
  • Spotkania informacyjno – edukacyjne w miejscowościach wiejskich – dla dzieci,
  • Opracowanie materiałówo informacyjnych i ich dystrybucja.
  • Warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich „Kompetentni rodzice”

Głównymi założeniami projektu było: umożliwienie kontaktu ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skorzystanie z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego. Podniesienie kompetencji służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, nabycie umiejętności wychowawczych bez stosowania przemocy, otrzymanie informacji na temat miejsc gdzie świadczona jest pomoc, uwrażliwienie mieszkańców Powiatu Szczecineckiego na problemy rodziny borykającej się z przemocą, co w efekcie przyniesie rezultat zmniejszenia tego zjawiska oraz zrozumienie potrzeby szybkiego reagowania. Realizacja powyższych działań miała także uwrażliwić władzę lokalną na potrzeby wzmacniania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu odbyło się szkolenie „aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w którym udział wzięło 40 osób pracujących w tym zakresie. Udzielono 640 godzin wsparcia specjalistycznego mieszkańcom Powiatu Szczecineckiego, odbyło się 12 spotkań z rodzicami na temat zagrożeń ze strony przemocy w rodzinie oraz uzależnień wśród młodzieży – udział wzięło 66 osób, w pięciu szkołach podstawowych powiatu zrealizowano spotkania z dziećmi, w których łącznie wzięło udział 532 dzieci, przeprowadzono dwa cykle zajęć z zakresu „Szkoły dla rodziców”, w których udział wzięło 10 osób, w ramach dofinansowania zostały wykonane materiały reklamowe, które następnie były dystrybuowane wśród instytucji powiatu (kalendarze, ulotki, notesy, długopisy, plakaty itp.).