Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Bariery w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier w komunikowaniu się, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
 • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto:

 • ma zaległości wobec PFRON,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

 • wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat tj.
 • aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty wypełnione w języku polskim,
 • imienna oferta cenowa/faktura pro-forma,
 • kopia postanowienia sądu o ustanowieniu przedstawiciela ustawowego (oryginał do wglądu), jeżeli wnioskodawca działa poprzez przedstawiciela ustawowego,
 • do wglądu dokumenty potwierdzające dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub wszystkich członków gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Ile należy czekać

Rozpatrywanie wniosków odbywa się według kolejności w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztów przedsięwzięcia.

Jak często możesz skorzystać

Dofinansowanie na likwidację barier komunikacyjnych może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych zatwierdzonych przez Radę Powiatu w drodze uchwały w sprawie podziału środków na dany rok w planie finansowym.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna: