Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Placówka opiekuńczo – wychowawcza

Placówka opiekuńczo – wychowawcza funkcjonująca na terenie powiatu szczecineckiego została utworzona w 1972 r. pod nazwą Dom Dziecka. W roku 2001 na mocy Uchwały Rady Powiatu została przekształcona w Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Rodzinie, tym samym stając się jednostką organizacyjną powiatu szczecineckiego. Obecnie od 01.07 2020r, funkcjonuje w strukturach  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Określone jest w to w Regulaminie Organizacyjnym PCPR VII 2020.

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku jest jedyną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego na terenie powiatu szczecineckiego, zapewniającą całodobową, instytucjonalną opiekę i wychowanie dzieciom, które są pozbawione takiej opieki przez rodziców biologicznych.  Zakres zadań i funkcji określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  ( Dz. U. z 2022r poz. 447) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

WPPR w Szczecinku mieści się w czterokondygnacyjnym budynku mieszkalnym z łącznikiem i podpiwniczonym budynkiem pomocniczym. Obecnie placówka opiekuńczo-wychowawcza zajmuje drugie piętro. Znajdują się tam pokoje dzieci, aneks kuchenny, świetlica, pokój do cichej nauki oraz łazienki. Pokoje zajmowane przez 1-2 dzieci, są właściwie oświetlone i mają powierzchnię zapewniającą wygodne korzystanie  z wyposażenia. Młodzież urządziła swoje pokoje zgodnie ze swoimi upodobaniami bądź panującą modą.

Placówką kieruje Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku  a nadzór pedagogiczny w placówce sprawuje kierownik Zespołu ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dziećmi całą dobę opiekują się wychowawcy pracujący w systemie zmianowym. Wszyscy wychowawcy posiadają wykształcenie pedagogiczne różnych specjalności – resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika. Placówka zatrudnia również pedagoga, terapeutę oraz psychologa.

Dzięki doskonale wykształconej kadrze wychowawców oraz specjalistów a także nowoczesnej bazie lokalowej, Placówka jest w stanie dobrze realizować swoje główne zadanie, jakim jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także zapewnienie korzystania z przysługujących, na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Kadra zatrudniona w Placówce  ściśle współpracuje z rodzinami biologicznymi jak również z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądami, kuratorami zawodowymi   i społecznymi działającymi na terenie powiatu szczecineckiego i innych powiatów z terenu, których, z braku miejsca lub placówki, umieszczono dzieci pozbawione możliwości opieki i wychowania w domu rodzinnym. Wspólna praca wielu instytucji, które działają na rzecz pomocy dziecku i rodzinie skierowana jest głównie na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego bądź umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej albo w rodzinnej opiece zastępczej.

W placówce działa stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w skład, którego wchodzą: dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy bezpośrednio kierujący procesem wychowania dziecka oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką dziecka. Do zadań zespołu należy ocena aktualnej sytuacji rodzinnej, analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, modyfikowanie indywidualnego planu pracy oraz ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

Placówka wyposaża wychowanków w  niezbędną odzież dostosowaną do pór roku, dokumentowane jest to w postaci karty odzieżowej, która prowadzona jest dla każdego dziecka, zaopatrywani są środki higieniczne, podręczniki szkolne oraz, co miesiąc, kieszonkowe. Finansowane są również wszystkie wycieczki i wyjazdy organizowane przez szkoły, do których uczęszczają wychowankowie.  Każde z dzieci objęte jest ubezpieczeniem zdrowotnym i leczeniem podstawowym. Wychowankowie, którzy wymagają specjalistycznego leczenia korzystają z konsultacji lekarzy specjalistów.  Wychowankowie przygotowywani są tez do usamodzielnienia i opuszczenia placówki. Pełnoletni wychowankowie mogą zostać z a zgodą Dyrektora w placówce pod warunkiem kontunuowania nauki.

Wychowankowie placówki biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych , edukacyjnych, terapeutycznych organizowanych na terenie miasta Szczecinek, uczestniczą w wycieczkach rowerowych, wyjeżdżają na kolonie.

W Placówce kultywowane są również tradycje zgodne z polską kulturą. Wychowankowie wspólnie z wychowawcami i innymi pracownikami placówki organizują i przygotowują święta, uroczystości i imprezy okolicznościowe, na które zapraszani są rodzice, władze samorządowe, sponsorzy i przyjaciele.