Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia ( NFZ). Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne – nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

Na czym polega dofinansowanie

Celem dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

Kto może skorzystać

Każdy:

 • kto posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • kto spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • u kogo zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wymagane dokumenty

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o wysokości dochodów,
 • aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty wypełnione w języku polskim zawierającym informację o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem, że zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu zalecanego sprzętu rehabilitacyjnego
 • oferta cenowa imienna wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego wraz z:
 • uwzględnieniem ceny netto i brutto,
 • adresem sklepu, w którym zakupiony będzie sprzęt oraz numer konta bankowego sklepu,
 • kopia postanowienia sądu o ustanowieniu przedstawiciela ustawowego (oryginał do wglądu), jeżeli wnioskodawca działa poprzez przedstawiciela ustawowego
 • do wglądu dokumenty potwierdzające dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub wszystkich członków gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Ile należy czekać

Rozpatrywanie wniosków odbywa się według kolejności w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% jego kosztu, nie więcej jednak niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych zatwierdzonych przez Radę Powiatu w drodze uchwały w sprawie podziału środków na dany rok w planie finansowym.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek lub pod numerem tel.: 94 71 37 109.

Podstawa prawna