Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie

[su_table responsive=”

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem przemocy domowej

 

Nazwa instytucji/organizacji Adres Zakres ofiarowanej pomocy Telefon osoba do kontaktu  
 

POWIAT SZCZECINECKI

 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiatraczna 1

78-400 Szczecinek

·       Konsultacje dla osób stosujących przemoc,

·       Terapia dla osób stosujących przemoc, dla osób nieradzących sobie ze złością,

·       Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

·       Prowadzenie programu terapeutyczno – psychologicznego dla osób stosujących przemoc,

·       Prowadzenie grupy specjalistyczno – terapeutycznej dla osób doznających przemocy,

·       Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy,

·       Świadczenie poradnictwa, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, socjalnego itp.

·       Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej
i poradnictwa specjalistycznego,

·       Prowadzenie miejsc hostelowych dla osób w kryzysowej sytuacji związanej z doznawaną przemocą,

·       Prowadzenie zajęć w ramach Szkoły dla rodziców,

·       Zapewnienie opieki dzieciom, w momencie zagrożenia życia i zdrowia w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

·       Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach
w ramach Procedury „Niebieska Karta” .

·       Powiadamianie odpowiednich służb
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

·       Powiadamianie Sądu o konieczności wglądu w sytuację rodziny.

·       Pomoc w pisaniu wniosków, pism do różnych instytucji, sądu, policji i prokuratury.

·       Pomoc terapeutyczna dla osób znajdujących się w kryzysie, doznające przemocy.

730 304 035

94 7137111

Małgorzata Stępień
 Zespoły    Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Obsługę Zespołów zapewniają Ośrodki Pomocy Społecznej

Godziny pracy tak jak
w OPS:

 

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej tj:.

–    diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

–     inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

–      inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

94  3728011,

94  3728-03

728 823 383

zi@szczecinek.net.pl.

Zespół Interdyscyplinarny
w Szczecinku,
ul. Wiejska 4, przewodnicząca Małgorzata Kisiel 
    –      rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

–      monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

–     powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

–      kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

 

 

 

 

 

94 3739718 Zespół Interdyscyplinarny
w Białym Borze,
ul. Nadrzeczna 2a, przewodniczący Robert Rutkowski
94 3736022 Zespół Interdyscyplinarny
w Barwicach,
ul. Czaplinecka 14, przewodnicząca Anna Kłyszejko
94 3733959 Zespół Interdyscyplinarny
w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, przewodniczący Joanna Mejer
     

94 3747077

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Szczecinek, ul. Pilska 3, przewodnicząca Marzena Nowacka
 

 

 

 

 

94 3736810 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Grzmiąca, ul. 1-go Maja 7, przewodniczący Dominika Bielecka
Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy Domowej ul. Armii Krajowej 29, pokój 211

78-400 Szczecinek

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy Domowej, w tym;,

·       konsultacje w zakresie spraw indywidualnych i interwencje w instytucjach,

·       motywowanie osób doznających przemocy w procesie zmian,

·       udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy i sposobów rozwiązywania problemów,

·       wspieranie psychiczne, zachęcanie do aktywnego działania, kierowanie do odpowiednich instytucji,

·       bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna.

798 202 3196 Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek

koordynator

Joanna Ossowska

 

Sąd Rejonowy w Szczecinku Zespół Kuratorów Rodzinnych ul. Bohaterów Warszawy 42

78-400 Szczecinek

·       Współpraca między instytucjami.

·       Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy.

·       Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie.

·       Wskazywanie konkretnych placówek pomocowych.

94  3730830 Kierownik Beata Brosiłowicz
Świetlica środowiskowa  Tratwa ul. Wiejska 4

Szczecinek

·       Placówka wsparcia dziennego dla dzieci
w wieku 7 – 13 lat, które wymagają pomocy
w procesie edukacji, organizacji czasu wolnego oraz socjoterapii.·       Celem działalności świetlicy jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju, organizacji czasu wolnego z dala od przemocy,, używek i agresji.

·       W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

94  3741211

798 031 427

 

Iwona Stachnik

Monika Firaza

 

 

 

Klub Młodzieżowy Tratwa ul. Wiejska 4

Szczecinek

·       Udzielanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

·       Organizowanie czasu wolnego,

·       Rozwój zainteresowań i uzdolnień,

·       Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień,

·       Zajęcia z elementami socjoterapii,

·       Kształtowanie umiejętności społecznych
i interpersonalnych.

94  3741211

 

Kamila Klafczyńska
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

 

ul. Kościuszki 57,

Szczecinek

Wsparcie udzielane jest bezpłatne, głównie ukierunkowane na pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom.

Prowadzona jest także terapia rodzinna.

·       Terapia, wsparcie,

·       Porady psychologiczne,

·       psychoterapia

94 3721451

531 679 567

Koordynator Monika Lisaj – Łozińska
Świetlica Koniczynka 

 

Osiedle Zachód szczecinek ·       Celem działalności świetlicy jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju, organizacji czasu wolnego z dala od przemocy, używek i agresji.

·       W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

609 657 057 Stowarzyszenie Sportowe pomagamy Dzieciom

 

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza – Caritas Parafii pw. NNMP ul. 3-go Maja 1

Szczecinek

·       zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc
w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,·       łagodzenie niedostatków wychowawczych
w rodzinie, socjoterapia

·       eliminowanie zaburzeń osobowościowych,

94 3742701

Kancelaria wew. 20

Proboszcz wew. 21

Punkt Konsultacyjny Urząd Gminy

Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek

·  Motywowanie osób uzależnionych
i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii.·  Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

·  Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej.

·  Udzielenie stosownego wsparcia i informacji
o możliwościach uzyskania pomocy
i powstrzymania przemocy.

·  Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy w przypadku przemocy domowej.

·  Zdiagnozowanie problemów całej rodziny
i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.

 

94 3747077 Godziny przyjęcia specjalistów:

·    pedagog – terapeuta

każdy czwartek w godzinach 14:00 – 16:00

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Gminy

Szczecinek

Pilska 3, 78-400 Szczecinek

·  Poradnictwo certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień 94 3726415 Godziny przyjęcia specjalistów:

Specjalista psychoterapii uzależnień

każdy środa w godzinach 14:00 – 16:00

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wiatraczna 1

78-400 Szczecinek

·       Działalność ustawowa w tym: profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

·       Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka. Wspomaganie szkół i przedszkoli w działaniach profilaktycznych.

·       Rozpowszechnianie materiałów dotyczących zapobiegania uzależnieniom i przemocy.

·       Tworzenie i prowadzenie Programów „ Szkoła dla Rodziców”, „Wychowanie bez Klapsa”, „Trening kontroli złości”

 

94  3743722

512 350 752

„PATRONKA” Sp. z o.o. ul. Lelewela 11,

ul. Klasztorna 11

78-400 Szczecinek

·         Wsparcie dla osób doznających przemocy.

·         poradnictwo dla osób stosujących przemoc.

·         Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu.

·         Dzienny oddział terapii uzależnień.

·       W ramach Ośrodka usługi świadczą psycholog, psychiatra , specjaliści psychoterapii uzależnień.

 

94  3740106

ul. Lelewela

 

 

94  3721435  

ul. Klasztorna

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku, Plac Wolności 13

 

 

 

·       Poradnictwo w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Motywowanie do podjęcia terapii odwykowej.

·       Współpraca z Komendą Powiatową Policji w celu pozyskania informacji dot. przemocy w rodzinie, demoralizacji nieletnich.

·       Poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

·       Współpraca ze specjalistami mogącymi pomóc w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów związanych z alkoholem
i przemocą.

 

94  3714153
w Gminie Grzmiąca, ul. Kolejowa 2

 

94  3736810  

 

Tel. 94 3736309 (wew.21)
w Barwicach, ul. Zwycięzców 22

 

w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6. 94 3734122
 
w Białym Borze, Żymierskiego 10   94 3739002,

94 3739032

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, ul. Polna 25

 

 

·       Interwencja domowa.

·       Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach
w ramach Procedury „Niebieskiej Kary” .

·       Stały kontakt z rodziną, w której występuje problem przemocy domowej.

·       Współpraca z instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej.

·       Powiadomienie Sądu i Prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

94  3753511

 

 
Komisariat w Bornym Sulinowie,
ul. B. Chrobrego 2,
94  3753451

667 094 093

 
Komisariat w Białym Borze, ul. Słupska 10 94  3753471

695 876 554

Komisariat w Barwicach, ul. Zwycięzców 22 94  37534 91

695 876 553

 

 

 

 

 

 

Straż Miejska

 

 

w Szczecinku,

ul. Karlińska 15

·       Kontakt osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką.

·       Pomoc w napisaniu pism i wniosków.

·       Pomoc w postaci przewiezienia lub załatwienia miejsca w pobliskich ośrodkach dla bezdomnych.

 

94  3740544

 

 

 

 

w Barwicach,

ul. Zwycięzców 22

 

94 3736309

wew. 47

 

 
w Bornem Sulinowie,
al. Niepodległości 6
94  3734148  
Prokuratura Rejonowa ul. Mickiewicza 16

78-400 Szczecinek

 

·       Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy

·       Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie

·       Wskazywanie konkretnych placówek pomocowych.

·       Przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

 

 

 

94  3743088  
Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Lokalny Punkt Pomocy

Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Osobom Najbliższym oraz Świadkom Przestępstw

w Szczecinku

ul. 3 Maja 1a; 78-400 Szczecinek

(Dom Parafialny parafii pw. NNMP w Szczecinku,

pokój numer 18 (Caritas) )

 

 

 

Zakres udzielanej pomocy:

·         organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

·         pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychologiczną

·         Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,  w żłobkach i klubach dziecięcych,

·         Organizowanie i finansowanie szkoleń
i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe

·         Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i innych opłat,

·         Przyznawanie bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

·         Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

·         Finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim

·         zakup urządzeń i wyposażenia domowego

 

 

518 532 389

 

szczecinek.pokrzywdzeni@caritas.pl

 

 

 

 

Paulina Łamińska-Ratkiewicz

czynny:

wtorek 12.00-17.00

czwartek 8.00-13.00

 

Klub

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Starszych

Fundacji „Miłosierdzie i Wiedza”

ul. Armii Krajowej 29, pokój 102

(parter Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku

·       Klub – miejsce, gdzie osoby dorosłe mogą spokojnie i w sympatycznym towarzystwie spędzić ciekawie czas.

·       Bezpłatna kafejka internetowa.

·       Pośredniczenie w kontakcie osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką.

·       Pomoc w napisaniu pism i wniosków oraz szukaniu pomocy poprzez Internet.

Bezpłatne porady obywatelskie

697 755 214 Fundacja

„Miłosierdzie i Wiedza”

koordynator

Mariusz Michalski

 

Ponadto w całej Polsce, a więc także na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonują Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej. Są to Ośrodki, które oprócz schronienia oferują też pełny zakres pomocy specjalistów, są to:

  1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  2. Grunwaldzka 49

    78-200 Białogard

    tel. 518 324 719

 

  1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  2. Dąbrowskiego 4

    73-500 Świnoujście

    tel. 91 3225460

Ośrodki zapewniają schronienie, nocleg i wyżywienie osobom doznającym przemocy domowej, zapewniają ochronę przed osobą, której się boją, oferują pełny zakres pomocy specjalistycznej: psychologiczną, medyczną, prawną i socjalną.
W realizacji swoich zadań ośrodki współpracują z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

W Powiecie Szczecineckim placówką zapewniającą schronienie osobom doznającym przemocy w rodzinie jest prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku Hostel dla Osób Doznających Przemocy
z miejscami noclegowymi.  
Schronienie w Hostelu mogą otrzymać osoby z terenu Powiatu Szczecineckiego.

Chcąc skorzystać z pomocy oferowanej przez Hostel należy skontaktować się z Panią Małgorzatą Stępień,
tel. 730 30 40 35.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” IPZ
ul. Korotyńskiego 13,

02-121 Warszawa
tel.: (+48) 22 824-25-01, fax 22 823-96-64
Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 18.00.

 

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

 

infolinia 801 120 002

tel. do sekretariatu 22 666-10-36
fax: 22 250-63-11
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”

  1. Energetyków 10 ,

70 – 656 Szczecin

tel. 91  350 – 73 – 80

kom: 697 – 803 – 070

fax: 91  431 – 8 – 26

e-mail :biuro@sos.home.pl

Fundacja Feminoteka
ul. Konrada Guderskiego 3/96 (klatka IV)
03-982 Warszawa