Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Przemoc ma twarz – profilaktyka dobra taktyka. Edycja I

Program Osłonowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  w ramach

„WSPIERANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
EDYCJA 2019 r.

PROGRAM „PRZEMOC MA TWARZ – PROFILAKTYKA DOBRA TAKTYKA”

PRIORYTET II : Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie

realizowany w okresie od kwietnia 2019r. do grudnia 2019r.

 Działania:

  • szkolenie specjalistyczne dla służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy,
  • zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego,
  • Spotkania informacyjno – edukacyjne w miejscowościach wiejskich – dla dorosłych,
  • Spotkania informacyjno – edukacyjne w miejscowościach wiejskich – dla dzieci,
  • Opracowanie materiałówo informacyjnych i ich dystrybucja.

osiągnięte rezultaty projektu: umożliwienie kontaktu ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skorzystanie z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, które było świadczone na terenie każdej z 5 gmin wiejskich.

Wszystkie działania, które były podejmowane w ramach realizacji projektu „Przemoc ma twarz – profilaktyka dobra taktyka” miały na celu przede wszystkim dostarczenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, szczególnie mieszkańcom wsi oraz uwrażliwienie mieszkańców Powiatu Szczecineckiego na problemy rodziny borykającej się z przemocą.

Podniesienie kompetencji służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, nabycie umiejętności wychowawczych bez stosowania przemocy, otrzymanie informacji  na temat miejsc gdzie świadczona jest pomoc, uwrażliwienie mieszkańców Powiatu Szczecineckiego na problemy rodziny borykającej się z przemocą, co w efekcie miało przynieść rezultat zmniejszenia tego zjawiska oraz zrozumienie potrzeby szybkiego reagowania.

Dzięki materiałom informacyjnym opracowanym oraz wydrukowanym z otrzymanej dotacji udało się dotrzeć do dużej ilości mieszkańców Powiatu Szczecineckiego, także poprzez zaangażowanie w dystrybucję tych materiałów osób mających styczność, na co dzień z mieszkańcami wsi np. sołtysów, księży, pracowników socjalnych, pracowników sklepów wiejskich, świetlic czy też pracowników szkół i przedszkoli itp.

Działania informacyjne, które były prowadzone przez pracownika tut. Centrum zaangażowały wiele grup zawodowych do wspólnej pracy przy organizacji spotkań informacyjno – edukacyjnych,. Pozwoliło to na uwrażliwienie społeczeństwa na problem przemocy w rodzinie, na nawiązanie współpracy, zaangażowanie do podjęcia wspólnych działań członków związków, stowarzyszeń, instytucji, zespołów interdyscyplinarnych, kościołów, szkół itp.

W spotkaniach informacyjno – edukacyjnych w miejscowościach wiejskich łącznie wzięło udział 127 osób dorosłych, z poradnictwa indywidualnego skorzystały 64 osoby, należy także wspomnieć, że pozytywnym efektem spotkań jest to, że uczestnicy tychże spotkań zaczęli zgłaszać się do Centrum szukając dalszej pomocy czy też informacji.

Dzięki uczestnictwu w spotkaniach informacyjno – edukacyjnych przeprowadzonych w szkołach dzieci i młodzież zwiększyła posiadaną wiedzę na temat występowania przemocy w rodzinie, a także sposobów uzyskania pomocy, zapobiegania przemocy rówieśniczej, współczesnym uzależnieniom itp.

W spotkaniach uczestniczyło 554 uczniów.

Poradnictwo specjalistyczne cieszyło się bardzo dużą popularnością, wiele osób, które przyszło na konsultacje rozpoczęło terapię indywidulną i korzystają z niej również po zakończeniu projektu.

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z uczestnikami spotkań wyraźnie wynika, że realizacja powyższych zadań dostarczyła wiedzy mieszkańcom Powiatu (zwłaszcza małych miejscowości) informacji, na temat przemocy w rodzinie, zwiększyła poziom wiedzy oraz kompetencji rodzicielskich, dostarczyła także wiedzy nt. metod porozumiewania się bez stosowania przemocy, czy też współczesnych zagrożeń uzależnieniem, cyberprzemocy itp.

Osiągnięte rezultaty – wskaźniki
Rezultat
Wskaźnik
Wartość docelowa
Wartość osiągnięta*
Źródło weryfikacji
Podniesienie kompetencji służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Liczba osób które podniosą swoje kompetencje oraz zwiększą motywację i chęć do dalszej pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
20
20
lista obecności

zaświadczenie o odbyciu szkolenia

Zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego
Liczba osób, które skorzystają z poradnictwa
200
201
Listy obecności
Spotkania informacyjno – edukacyjne w miejscowościach wiejskich – dla dorosłych
Liczba osób, które będą uczestniczyły w spotkaniach
100
127
Listy obecności
Spotkania informacyjno – edukacyjne w miejscowościach wiejskich – dla dzieci
Liczba osób, które będą uczestniczyły w spotkaniach
100
554
lista obecności
Dotarcie z informacjami o możliwościach korzystania z poradnictwa specjalistycznego oraz ofertą pomocy poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych do jak największej liczb mieszkańców Powiatu Szczecineckiego
liczba osób, instytucji związków, organizacji itp. które poznają możliwości uzyskania pomocy oraz skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
50
50
lista obecności