Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Kierowanie do placówki

Dziecko w placówce opiekuńczo – wychowawczej umieszczane jest na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich lub na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

Do placówki opiekuńczo – wychowawczej kieruje Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w tej Placówce. W przypadku braku miejsc w Placówce znajdującej się na terenie Powiatu zamieszkania dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna poszukiwanie możliwości umieszczenia w Placówkach na terenie całego kraju. Gdy dziecko zostanie umieszczone poza terenem Powiatu, czynione są wzmożone wysiłki aby w jak najkrótszym czasie małoletni zamieszkał w Placówce znajdującej się jak najbliżej miejsca pobytu rodziny, co znacznie ułatwia pracę w kierunku powrotu dziecka do domu rodzinnego, a także umożliwia regularne kontakty rodziców ze swoimi dziećmi.

Podstawowym i najważniejszym celem placówki opiekuńczo – wychowawczej jest podejmowanie wysiłków aby dziecko nie zostało tam na stałe, aby jak najszybciej wróciło do rodziców lub trafiło do rodziny zastępczej, bądź adopcyjnej. Biologiczni rodzicie mogą odwiedzać dzieci niemalże zawsze, kiedy tylko chcą po uzgodnieniu z Dyrektorem. Także dzieci po uprzednim sprawdzeniu warunków przez pracowników Placówki i odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej oraz pod stała kontrolą wychowawców mogą odwiedzać swoje domy rodzinne.

Należy podkreślić, że tylko i wyłącznie Sąd może podjąć decyzję i zdecydować o tym czy rodzina jest już gotowa na powrót dziecka do domu rodzinnego, niekiedy zdarza się tak, że mimo starań rodziców i instytucji pomagających dziecko pozostaje w palcówce opiekuńczo-wychowawczej do ukończenia 18 roku życia.