Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

„Pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu szczecineckiego”

Powiat Szczecinecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne,
Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci) mającej na celu wspieranie procesu ich ochrony na terenie Polski i integracji w szczególności w zakresie: zapewniania pomocy prawnej, psychologicznej, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/tłumacza, zapewnienia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającej w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, organizowania i finansowania kursów lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego, organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą, osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zajęcia i warsztaty integracyjne. Więcej informacji na www.pcpr.szczecinek.pl oraz pod numerami telefonów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku 94 71 371 13, 94 71 371 04.

Wartość projektu: 463 750,00 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 394 187,50 zł.
Krajowe środki publiczne z budżetu państwa: 69 562,50 zł.