Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej

Zakończenie realizacji Projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Powiat Szczecinecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku z dniem 31.12.2018 r. zakończył realizację projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt realizowany był poprzez Lidera – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu, tj. samorządy powiatowe: Choszczeński, Policki, Wałecki, Łobeski, Koszaliński i Szczecinecki.

Podsumowanie:

Całkowita wartość projektu: 1 698 344,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 443 592,00 zł
Kwota, którą na realizację zadań otrzymał Powiat Szczecinecki: 140 000,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Beneficjenci: Projekt, realizowany przez Centrum w Szczecinku skierowany był do mieszkańców naszego powiatu, osób, rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób i rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu realizowano następujące działania:

  • wsparcie pracownika socjalnego Centrum, poradnictwo rodzinne,
  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne, socjalne, terapeutyczne, mediacyjne, pedagogiczne,
  • wsparcie w trudnościach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza poprzez realizację zajęć w ramach Szkoła dla rodziców pn. „Kompetentni rodzice”,
  • program terapii rodzin,

Z pomocy oferowanej w ramach RAR skorzystało 179 osób, większość beneficjentów wielokrotnie, specjaliści odbyli łącznie 1 143 godzin bezpłatnych konsultacji, odbyły się dwa cykle zajęć w ramach szkoły dla rodziców.

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia było bezpłatne.

Wszelkich informacji udziela Pani Magdalena Mazur – Balcerzak, specjalista pracy socjalnej, koordynator Punktu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrem, Pomocy Rodzinie w Szczecinku pod numerem telefonu 94 71 37 111

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiatraczna 1
78-400 Szczecinek
Tel. 947137111, 94 71 37 101
e-mail: pcprszczecienek@wp.pl
Osoba do kontaktów: Magdalena Mazur – Balcerzak

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.rops.wzp.pl/projekt-76

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego