Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Program „Zaopiekowani”

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku realizuje projekt pn. Zaopiekowani w partnerstwie z Fundacją Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte w Szczecinku oraz Powiatem Szczecineckim w Szczecinku zawartym na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych poprzez:

 1. Stworzenie 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych formie dziennego pobytu w Klubie Seniora, z których skorzysta 40 osób  i objęcie wsparciem w formie usług  40 osób  (36 K i 4 M).
 2. Utworzenie 2 nowych i wsparcie 2 istniejących miejsc usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, z których skorzysta 6 osób niepełnosprawnych.
 3. Zapewnienie dla uczestników projektu wsparcia towarzyszącego w postaci usług transportowych i teleopieki.
 4. Wsparcie 8 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych poprzez realizację poradnictwa z zakresu wsparcia społecznego i wsparcia psychologa.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2022 r. do października 2023 r.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. Usługa opiekuńcza w formie dziennego pobytu w Klubie Seniora:
  • Kryteria formalne:

   1. Zamieszkanie na terenie Miasta Szczecinek,
   2. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i Wytycznymi w obszarze włączenia społecznego. W przypadku Klubu Seniora- osoba potrzebująca wsparcia, w przypadku usługi AOON- osoba niepełnosprawna.
  • Kryteria merytoryczne:
   1. wsparcie w pierwszej kolejności skierowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
   2. osoby zamieszkujące gminę ze Specjalnej Strefy Włączenia,
   3. osoby niepełnosprawne,
   4. osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe.
 2. Opiekunowie faktyczni uczestników projektu:
  • Kryteria formalne:
   1. Opiekunowie faktyczni osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
   2. Opiekun faktyczny uczestnika projektu zamieszkały na terenie Miasta Szczecinek.
  • Kryteria merytoryczne:
   1. wsparcie w pierwszej kolejności skierowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
   2. osoby zamieszkujące gminę ze Specjalnej Strefy Włączenia,
   3. osoby niepełnosprawne,
   4. osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe.
 3. Usługi asystenckie:
  • Kryteria formalne:
   1. Orzeczenie o niepełnosprawności.
   2. Zamieszkiwanie na terenie miasta Szczecinek.
  • Kryteria merytoryczne:
   1. wsparcie w pierwszej kolejności skierowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej- 20 pkt;
   2. osoby zamieszkujące gminę ze Specjalnej Strefy Włączenia- 10 pkt;
   3. orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej- 5 pkt;
   4. osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe.- 5 pkt.

W ramach Projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 1. Usługi opiekuńcze w formie dziennego pobytu realizowane w Klubie Seniora przy ul. Połczyńskiej 2Aw Szczecinku
 2. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
 3. Usługi transportowej i teleopieki dla osób objętych usługami,
 4. Wsparcie opiekunów faktycznych.

Regulamin rekrutacyjny uczestników Projektu Zaopiekowani dostępny jest w siedzibie Realizatora tj. w Miejskim Centrum Wsparcia (MCW) w Szczecinku przy ul. Połczyńska 2A,  w godzinach urzędowania MCW.

Szczegółowych informacji w sprawie projektu udziela:

Koordynator merytoryczny- Pani Blanka Makowielska, tel. 94 37 453 24, e-mail: b.makowielska@mcw.szczecinek.pl

Łączna wartość projektu wynosi  614 272,53 zł,  w tym wkład własny 71 538,55 zł.