Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Pomoc kombatantom

Kombatanci, którym pomaga PCPR, to żołnierze, którzy brali czynny udział w walkach podczas II wojny światowej.

Uprawnienia kombatantów:

 1. Wraz z emeryturą lub rentą, kombatanci otrzymują co miesiąc:
  • dodatek kombatancki
  • ryczałt energetyczny
  • dodatek kompensacyjny
 2. Kombatanci mogą korzystać z następujących ulg:
  • 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,
  • 37% w komunikacji krajowej przy przejazdach: 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pośpieszne – na podstawie biletów jednorazowych, autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych.
 3. Korzystają z pierwszeństwa do:
  • środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania
  • uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej
  • opieki zdrowotnej
 4. Na swój wniosek kombatanci mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli mają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury.
 5. Kombatantom pozostającym w zatrudnieniu przysługuje prawo do zwiększenia urlopu wypoczynkowego o 10 dni roboczych, o ile korzystają z urlopu w wymiarze nie przekraczającym 26 dni roboczych w roku.
 6. Okresy działalności kombatanckiej zalicza się do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy.
 7. Rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę wymaga zgody starosty.
 8. Kombatantom, którzy nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego, a także nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników, oraz osiągnęły wiek dla kobiet – 55 lat, dla mężczyzn – 60 lat przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałt energetyczny, dodatek kompensacyjny i 37% ulga taryfowa w komunikacji międzymiastowej.