Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Monitoring wizyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1] informujemy iż:

  • Administratorem systemu monitoringu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiatraczna 1 ; 78-400 Szczecinek;
  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób, mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
  • Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku osób odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO, a zatem jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą;
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które są do tego upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa;
  • Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie 30 dni;
  • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • Kontakt z Inspektorem danych osobowych: iod@powiat.szczecinek.pl