Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Ponoszenie odpłatności

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022, poz. 447)
 2. Nr XX/151/2012 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 1296)
 4. Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Za pobyt dziecka (dzieci) lub osoby pełnoletniej w placówce opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej ponoszą solidarnie oboje rodzice.

Odstąpienie od ustalenia opłaty, następuje na wniosek osoby odpowiedzialnej za jej ponoszenie lub z urzędu w przypadku, gdy dochód osób odpowiedzialnych za ponoszenie opłaty nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Odstąpienia od ustalenia opłaty dokonuje się na czas określony, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej.

Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić także w przypadku, gdy dochód osób, które są odpowiedzialne za ponoszenie opłaty przekracza 250 % wspomnianego dochodu, w szczególności gdy:

 • osoby zobowiązane do opłaty wychowują inne dzieci,
 • ponoszą opłatę za pobyt członków rodziny w innych placówkach zapewniających całodobową opiekę i wychowanie,
 • w przypadku gdy płacą dobrowolne lub zasadzone alimenty,
 • wystąpiła inna uzasadniona przesłanka np. długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezdomność itp.

Umorzenie opłaty, łącznie z odsetkami, może nastąpić na wniosek osoby odpowiedzialnej za ponoszenie opłaty lub z urzędu w całości, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
 • osoby odpowiedzialne za ponoszenie opłaty, które podjęły działania na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, co zostało potwierdzone przez podmioty do tego uprawnione,
 • osoby odpowiedzialne za ponoszenie opłaty realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego założenia zawartego kontraktu socjalnego lub planu pracy z rodziną, co zostało potwierdzone przez podmioty do tego uprawnione,
 • osoby odpowiedzialne za ponoszenie opłaty wychowują inne małoletnie dzieci pozostające pod ich opieką,
 • ponoszą opłatę za pobyt członków rodziny w innych placówkach zapewniających całodobową opiekę i wychowanie,
 • wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych bądź odbywają kare pozbawienia wolności.

Możliwe jest także umorzenie w części ustalonej opłaty, łącznie z odsetkami, a także rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności, które następuje na wniosek osoby odpowiedzialnej za ponoszenie tej opłaty.