Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych i prawnych

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Na czym polega dofinansowanie

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
 • prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Kto nie może skorzystać

 • Podmiot, który:
 • ma zaległości wobec PFRON,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Co musisz przygotować

W przypadku:

 1. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
  • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
  • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 2. pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej:
  • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
  • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
  • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kiedy składamy wniosek

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Ile należy czekać

Umowy na ww. dofinansowanie zawierane będą w okresie roku budżetowego, w którym uchwalono środki na powyższe zadanie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Szczecineckiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki funduszu.

Ile możesz otrzymać

Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztu sprzętu rehabilitacyjnego.

Jak często możesz skorzystać

Pomoc może być udzielona jeden raz w roku.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych zatwierdzonych przez Radę Powiatu w drodze uchwały w sprawie podziału środków na dany rok w planie finansowym.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 109.

Podstawa prawna