Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Sport, kultura, rekreacja, turystyka

Na czym polega dofinansowanie

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Kto może skorzystać

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Kto nie może skorzystać

Podmiot, który:

 • ma zaległości wobec PFRON,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

W przypadku:

 1. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
  • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
  • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 2. pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej:
  • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
  • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
  • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Ponadto:

 • charakterystyka działalności Wnioskodawcy
 • program merytoryczny wydarzenia
 • oświadczenie o posiadaniu środków własnych na sfinansowanie przedsięwzięcia
 • lista osób biorących udział w przedsięwzięciu
 • Krajowy Rejestr Sądowy
 • statut stowarzyszenia
 • roczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego
 • oświadczenie o prowadzonym rachunku bankowym oraz braku obciążeń egzekucyjnych

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kiedy składamy wniosek

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Ile należy czekać

Umowy na ww. dofinansowanie zawierane będą w okresie roku budżetowego, w którym uchwalono środki na powyższe zadanie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Szczecineckiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki funduszu.

Ile możesz otrzymać

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 40% kosztów przedsięwzięcia.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym kosztorysie, także w przypadkach, gdy dla prawidłowej realizacji imprezy niezbędne było wykonanie dodatkowych usług czy zakupu materiałów lub urządzeń, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna