Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

Pamiętaj! Karta Polaka nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta Polaka nie może zostać przyznana osobie posiadającej obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP lub posiadającej status bezpaństwowca.

Kto może otrzymać Kartę Polaka?
Kartę Polaka możesz otrzymać, jeśli:

 1. wykażesz swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 2. w obecności konsula złożysz pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 3. wykażesz, że jesteś narodowości polskiej lub co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej albo przedstawisz zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające Twoje aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 4. złożysz oświadczenie, że Ty lub Twoi wstępni nie repatriowali się z terytorium RP na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z:
  • Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  • Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  • Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  • Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 5. masz polskie pochodzenie, które zostało potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

Dokumenty, które potwierdzają znajomość języka to:

 • świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce,
 • dyplom ukończenia szkoły za granica z wykładowym językiem polskim,
 • poświadczenie znajomości języka polskiego wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka oceni konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczyć będzie m.in. polskich tradycji i zwyczajów.

Jak długo Karta Polaka jest ważna i jak przedłużyć ważność Karty Polaka?

Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od dnia jej przyznania. Ważność Karty można przedłużyć na kolejne 10 lat, jeśli posiadacz złoży wniosek najpóźniej na 3 miesiące przed utratą ważności Karty Polaka.
Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieokreślony.
Karta Polaka wydana małoletniemu jest ważna 10 lat, nie dłużej jednak niż rok po osiągnięciu pełnoletności. Ważność Karty można przedłużyć na kolejne 10 lat, jeśli jej posiadacz złoży wniosek najpóźniej na 3 miesiące przed utratą ważności Karty. Oznacza to, że po ukończeniu 18 lat, posiadacz Karty Polaka powinien złożyć wniosek o jej przedłużenie nie później niż w ciągu kolejnych 9 miesięcy.

Z jakich uprawnień może korzystać posiadacz Karty Polaka?

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

 1. zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy;
 2. odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 3. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych;
 4. ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;
 5. bezpłatnego wstępu do wybranych muzeów państwowych w Polsce;
 6. pomocy konsula w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego,
 7. zwolnienia z opłat konsularnych za:
  • przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
  • przyjęcie i opracowanie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
 8. otrzymania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy;
 9. pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą.
Świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka
Kiedy złożyć wniosek?

Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć:

 • razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka
 • jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie minął okres 3 miesięcy,
 • Kolejny wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć jeśli pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego został rozpatrzony i przyznano Ci świadczenie na okres krótszy niż 9 miesięcy.
Jakie dokumenty złożyć?

Osoby posiadające Kartę Polaka, które po 1 stycznia 2017 r. złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) - mogą złożyć wniosek o przyznanie okresowego świadczenia pieniężnego.

Kto może być objęty świadczeniem
 • osoba, która posiada Kartę Polaka i po 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie RP,
 • współmałżonek takiej osoby przebywający z nią w Polsce,
 • małoletnie dzieci takiej osoby przebywające z nią w Polsce
Cel przyznania świadczeń pieniężnych
 • Świadczenie pieniężne ma ułatwić utrzymanie się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu.
 • Świadczenie nie zależy od uzyskiwanych w tym czasie innych dochodów lub świadczeń.
Do kogo złożyć wniosek
 • Do wojewody, do którego złożono wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie RP.
 • Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty.
Termin złożenia wniosku

Do 3 miesięcy od daty złożenia do wojewody wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie RP.

Uwaga!
Wniosek o przyznanie świadczenia złożony po tym terminie nie zostanie rozpoznany

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie wynosi 10 PLN.
Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wpisując tytuł wpłaty "za wydanie decyzji w sprawie przyznania okresowego świadczenia pieniężnego".

Jeżeli wnioskiem objęta jest również rodzina to należy załączyć dodatkowe dokumenty
 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • aktualny odpis aktu stanu cywilnego określający stopień pokrewieństwa z członkiem rodziny,
 • dokument potwierdzający wspólne mieszkanie z członkiem rodziny na terytorium RP,
 • kserokopie stron paszportu, które zawierają imię i nazwisko członków rodziny oraz pieczęć przekroczenia przez nich granicy RP

Uwaga!
Dokumenty złożone w języku innym niż polski winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego

Wysokość należnych świadczeń pieniężnych

W okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
W okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot

Sposób przyznawania świadczeń pieniężnych

Wysokość świadczenia będzie ustalał wojewoda w drodze decyzji,

Świadczenia będzie wypłacał starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu. Uczyni to w transzach miesięcznych w kasie starostwa lub przelewem na wskazane konto bankowe,

Jeżeli nastąpi zmiana miejsca pobytu na inne, znajdujące się na terytorium RP osoby objętej świadczeniem lub członka jej rodziny, właściwym do wypłaty świadczenia pozostanie starosta wskazany w decyzji wojewody

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego/ odebranie świadczenia

Utrata przyznanego świadczenia nastąpi w przypadku nieotrzymania prawa do stałego pobytu na terytorium RP (jest to możliwe w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa),

Wojewoda wstrzyma rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych jeżeli minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania takich wniosków. Wypłatę środków wstrzymuje się do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę.

Uwaga!

Jeżeli planujesz ubiegać się o świadczenie pieniężne, którym obejmiesz członków rodziny składając wniosek o pobyt stały, wskaż nam ich dane


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne