Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Formy wsparcia finansowego w rodzinnej pieczy zastępczej

Od 1 stycznia 2012 roku rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka obligatoryjnie na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Ponadto, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Dodatkowo, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy określony w przepisach o pomocy państwa tzw. 500+.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej starosta może przyznać fakultatywne świadczenia, do których należą:

  1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania;
  2. świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (jednorazowa);
  3. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki;
  4. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
  5. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wszelkich informacji na temat podziału środków przeznaczonych na pieczę zastępczą można uzyskać pod numerem telefonu. 94 71 37 116