Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Rada wybiera spośród swoich członków na okres jednego roku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.

Na posiedzenia, na których omawiane są w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej działania w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Opinie zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego i odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Do zakresu działania Rady należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  2. integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
  3. realizacji praw osób z niepełnosprawnościami
  4. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  5. ocena realizacji programów,
  6. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu szczecineckiego pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie Starosty w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencja 2024-2027

Zarządzenie Starosty Szczecineckiego w sprawie powołania członków do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych