Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji, mobilizująca do kontaktów z otoczeniem, do samodzielnego funkcjonowania oraz pobudzająca rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej. Turnusy rehabilitacyjne trwają co najmniej 14 dni. Każda osoba ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzenia uczestnika.

Kto może skorzystać

Każda osoba niepełnosprawna, która ma wniosek o skierowanie na turnus od lekarza i posiada orzeczenie o:

 • stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • niepełnosprawności, jeśli ma mniej niż 16 lat,
 • grupie inwalidzkiej (wydane przed 1 stycznia 1998 roku),
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed 1 stycznia 1998 roku),

Jeśli lekarz dodatkowo zaznaczy i uzasadni we wniosku, że osoba niepełnosprawna potrzebuje opiekuna  można również starać się o dofinansowanie dla opiekuna.

Osoba, która ma być opiekunem na turnusie rehabilitacyjnym, musi spełnić poniższe warunki:

 • nie jest w kadrze na turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną, która wymaga czyjejś opieki,
 • ma więcej niż 18 lat,
 • ma od 16 do 18 lat pod warunkiem, że jest osobą z rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka.

Wymagane dokumenty

 • wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważne (oryginał do wglądu),
 • aktualne zaświadczenie od lekarza prowadzącego wypełnione w języku polskim,
 • do wglądu dokumenty potwierdzające dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub wszystkich członków gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Co należy zrobić

 1. Składamy wniosek o dofinansowanie do turnusu w centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.
 2. Czekamy na list z informacją, czy dostaniesz dofinansowanie.
 3. Wybieramy turnus rehabilitacyjny i dokonujemy jego rezerwacji.
 4. Zbieramy potrzebne dokumenty wymagane przez organizatora turnusu.
 5. Składamy informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w centrum pomocy rodzinie. Mamy na to 30 dni od otrzymania listu albo, jeśli turnus zaczyna się wcześniej do 21 dni przed turnusem.
 6. Do 7 dni centrum pomocy rodzinie sprawdzi ośrodek i organizatora turnusu i przekaże wnioskodawcy informację, czy możesz pojechać na wybrany turnus. Jeśli nie należy wybrać inny ośrodek i organizatora. Składamy wtedy nową informację o wyborze turnusu.
 7. Płacimy tylko wkład własny tzn. różnię między kosztem turnusu a dofinansowaniem do turnusu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Ile należy czekać

Do 10 dni od złożenia wniosku centrum pomocy rodzinie sprawdzi, czy wniosek jest kompletny. Jeśli wniosek będzie niekompletny wnioskodawca otrzyma pismo z prośbą o jego uzupełnienie. Jeśli będzie kompletny zostanie rozpatrzony do 30 dni. Wysłany będzie list z informacją o wysokości dofinansowania albo z wyjaśnieniem odmowy jego przyznania.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jak wybrać ośrodek i organizatora turnusu rehabilitacyjnego

Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla konkretnych grup osób niepełnosprawnych.

Wybierz więc ośrodek i organizatora, który oferuje turnus dla osób z  twoimi schorzeniami.

Wysokość dofinansowania

Dofinasowanie wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku przekroczenia obowiązującego progu dochodowego kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mają następujące osoby:

 • w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • w drugiej kolejności osoby niepełnosprawne, które złożyły po raz pierwszy wnioski
  o dofinansowanie i posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne – które nigdy nie korzystały z dofinansowania,
 • w trzeciej kolejności osoby, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego albo równoważne, które od 5 lat i więcej nie korzystały z dofinansowania,
 • w czwartej kolejności pozostałe osoby niepełnosprawne.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych zatwierdzonych przez Radę Powiatu w drodze uchwały w sprawie podziału środków na dany rok w planie finansowym.

Nie można otrzymać większego dofinansowania niż faktyczny koszt turnusu.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywania.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 112.

Podstawa prawna