Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Bariery techniczne

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności. W ramach likwidacji barier technicznych PCPR w Szczecinku dofinansowuje, m.in.: podnośnik, schodołazu, uchwyty, siedzisko, budzik wibracyjny, łóżko rehabilitacyjne, rower trójkołowy, kabinę prysznicową bez montażu, itp.

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
 • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • zaległości wobec PFRON,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

 • wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat tj.
 • aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty wypełnione w języku polskim
 • imienna oferta cenowa/faktura pro-forma,
 • kopia postanowienia sądu o ustanowieniu przedstawiciela ustawowego (oryginał do wglądu), jeżeli wnioskodawca działa poprzez przedstawiciela ustawowego,
 • do wglądu dokumenty potwierdzające dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub wszystkich członków gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Ile należy czekać

Rozpatrywanie wniosków odbywa się według kolejności w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Ile możesz otrzymać

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztów przedsięwzięcia.

Jak często możesz skorzystać

Dofinansowanie na likwidację barier technicznych może być udzielone raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych zatwierdzonych przez Radę Powiatu w drodze uchwały w sprawie podziału środków na dany rok w planie finansowym.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Z zastrzeżeniem – zakup sprzętu AGD nie wchodzi, co do zasady, w zakres pojęcia bariera techniczna, gdyż są to przedmioty przydatne w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobie sprawnej, czy niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do likwidacji barier technicznych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek lub pod numerem tel.: 94 71 37 104.

Podstawa prawna