Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc

Miejsce realizacji programu:

Miejscem realizacji programu to siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku przy ul. Wiatracznej 1.

Okres realizacji programu:

Zajęcia odbywają się cyklicznie. Grupa spotyka się 1-2 razy w tygodniu. Spotkania indywidualne z terapeutą przeprowadzającym diagnozę, prowadzącym spotkanie są ustalane indywidualnie w porozumieniu z uczestnikiem.
Czas trwania programu obejmuje 50 godzin zajęć grupowych oraz zajęć indywidualnych.

Cel programu

Celem podstawowym programu jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez utrwalenie nieprzemocowego wzorca zachowań w rodzinach osób uczestniczących w programie w wyniku oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych.
Cele szczegółowe to:

  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
  • zmiana sposobu myślenia, przekonań, stereotypów utrudniających budowanie partnerskich relacji,
  • nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (gniew, złość),
  • nabywanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych, rodzicielskich,
  • nabycie wiedzy w zakresie metod relaksacji, redukowania napięć,
  • utrwalenie wyuczonych pozytywnych zmian u absolwentów programu korekcyjno – edukacyjnego.

Program psychologiczno-terapeutyczny skoncentrowany jest przede wszystkim na kliencie. Istota programu polega głównie na realizacji celów terapeutycznych, które mają sprzyjać zwiększeniu samoświadomości, umiejętności samoregulacji i uruchomieniu zmian pozwalających na lepszą adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym. Program ten rozwija i utrwala metody komunikacji z osobami najbliższymi bez stosowania przemocy, jest to program „podążający” za klientem i skoncentrowany na kliencie i jego predyspozycjach, umiejętnościach, sposobie funkcjonowania czy myślenia.

Odbiorcy programu

Program psychologiczno-terapeutyczny wpisuje się obszar działań profilaktyki wskazującej, czyli takiej, której działania kierowane są do jednostek, których zachowania zaczynają być wysoce ryzykowne i pojawiły się już poważne problemy związane z zachowaniem.

Pogram przede wszystkim jest skierowany do osób, które wcześniej ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Uczestnikami programu nie mogą być:

  • osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  • osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu, które nie przeszły lub nie podjęły terapii.

Program realizowany jest w formie zajęć indywidualnych opartych na diagnozie psychologicznej, oraz spotkań grupowych.