Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Lepsze Jutro – Bez Przemocy

Charakterystyka projektu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Nazwa i siedziba podmiotu uprawnionego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku ul. Wiatraczna1, 78-400 Szczecinek

Tytuł projektu: LEPSZE JUTRO BEZ PRZEMOCY

Projekt „Lepsze Jutro – Bez Przemocy”

W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku pozyskało środki finansowe na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt pn. „Lepsze jutro bez przemocy” okazał się na tyle skuteczny, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego pn. „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie„ przekazało nam środki na jego realizację.

W ramach projektu podjęte zostały następujące działania:

  • Przeprowadzony został konkurs plastyczny pn. „Szczęśliwy dom – bez przemocy” dla dzieci szkół podstawowych oraz konkurs na hasło dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Przy okazji ogłaszania konkursu nauczyciele, pedagodzy przeprowadzili pogadanki wśród uczniów dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w dnie 2 października podczas uroczystego posiedzenia zarządu powiatu, które połączone było z obchodami Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy.
  • Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych – ulotek, informatorów oraz plakatu. Do tworzenia powyższych materiałów posłużyły prace dzieci, które zostały nadesłane na konkurs.
  • Pracownicy PCPR w Szczecinku, pracownicy OPS, członkowie ZIds. PPR, nauczyciele oraz uczniowie, zaopatrzeni w białe wstążki – symbolizujące walkę z przemocą wobec kobiet oraz materiały informacyjne ( ulotki, plakaty, informatory sporządzone w ramach Projektu „Lepsze Jutro – Bez Przemocy „) odwiedzili urzędy na terenie całego powiatu tj. Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Urzędy Miasta i Gminy w Szczecinku, Bornym Sulinowie, Grzmiącej, Białym Borze, Barwicach, Prokuraturę, Sąd Rejonowy Wydziały Rodzinny i Nieletnich oraz Karny, Komendę oraz Posterunki Policji i Straży Miejskiej oraz szkoły Powiatu Szczecineckiego. Przypinając Białą Wstążkę oraz wręczając materiały informacyjne o przeciwdziałaniu przemocy informowali o obchodach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, oraz przekazywali wiedzę gdzie można znaleźć pomoc, jeśli jest się uwikłanym w przemoc w rodzinie.
  • Jednym z głównych zadań w ramach projektu „Lepsze jutro – bez przemocy” była realizacja spotkań informacyjno – edukacyjnych na terenie 8 miejscowości wiejskich Powiatu Szczecineckiego. Tematem przewodnim każdego spotkania były tematy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zachowania przemocowe, informacje w jaki sposób rozpoznawać przemoc i jak pomagać osobom krzywdzonym, jak reagować na występującą przemoc, gdzie się zgłosić w przypadku doznawania przemocy bądź będą jej świadkiem itp. Spotkania prowadziły dwie osoby, będące specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do pomocy w realizacji spotkań, zwłaszcza naboru osób mających wziąć w nich udział zostali zaangażowani wójtowie, Sołtysowie, proboszczowie, pracownicy zespołów interdyscyplinarnych oraz OPSów, urzędów miasta i gminy, ośrodków kultury itp. Spotkania obyły się w każdej z 5 gmin wiejskich Powiatu Szczecineckiego.

W spotkaniach łącznie wzięły udział 92 osoby, z poradnictwa indywidualnego skorzystało 15 osób, należy także wspomnieć, że pozytywnym efektem spotkań jest to, ze uczestnicy tychże spotkań zaczęli zgłaszać się do Centrum szukając dalszej pomocy czy tez informacji.
Dzięki materiałom informacyjnym opracowanym oraz wydrukowanym dzięki otrzymanej dotacji udało się dotrzeć do dużej ilości mieszkańców Powiatu Szczecineckiego, także poprzez zaangażowanie w dystrybucję tych materiałów osób mających styczność, na co dzień z mieszkańcami wsi np. sołtysów, księży, pracowników socjalnych, pracowników sklepów wiejskich, świetlic czy też pracowników szkół i przedszkoli.