Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego służy pomocą osobom głuchym posługującym się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM).

Dodatkowo, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z usług tłumacza języka migowego bezpłatnie podczas załatwiania spraw w urzędzie. Należy zgłosić taką potrzebę, co najmniej 3 dni robocze przed terminem dokonywania czynności w urzędzie – wtedy organy administracji publicznej zapewniają osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Na czym polega dofinansowanie

Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych wymagających jego pomocy, aby umożliwić im samodzielne funkcjonowanie.

Kto może skorzystać

Każdy:

  • kto posiada dokument potwierdzający jego niepełnosprawność,
  • u kogo zachodzi potrzeba wynikająca z niepełnosprawności – osoba niepełnosprawna doświadcza stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się wynikających z niepełnosprawności,
  • czyje potrzeby wynikające z niepełnosprawności, mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu usług tłumacza języka migowego, co umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma wymagalne zobowiązania wobec :

  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
  • wobec realizatora programu.

Wymagane dokumenty

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
  • oferta cenowa za wykonanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Ile należy czekać

Rozpatrywanie wniosków odbywa się według kolejności ich wpływu, niezwłocznie, jednak nie  dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, do momentu wyczerpania środków finansowych zatwierdzonych przez Radę Powiatu w drodze uchwały w sprawie podziału środków na dany rok w planie finansowym.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania za godzinę świadczenia usługi przez tłumacza języka migowego nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego).

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych zatwierdzonych przez Radę Powiatu w drodze uchwały w sprawie podziału środków na dany rok w planie finansowym.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek  lub pod numerem tel.: 94 71 37 109.

Podstawa prawna