Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Kadra

Dyrektor

Małgorzata Kubiak-Horniatko
mgr socjologii o specjalności służby socjalne,
studia podyplomowe w zakresie: organizacji pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki społecznej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z pomocą psychologiczno – pedagogiczną, przygotowania pedagogicznego
tel: 94 713 71 01
e-mail: pcpr.horniatko@gmail.com

Zespół ds. finansowo-administracyjnych

Kamila Leśniewicz
Główny Księgowy
mgr ekonomii o specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość,
studia podyplomowe w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej.
tel: 94 713 71 07
e-mail: pcpr.lesniewicz@gmail.com

Zadania:

   1. Obsługa finansowo – księgowa jednostki

Joanna Herrmann
Starszy księgowy
mgr ekonomii o specjalności ekonomia menedżerska,
studia podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej.
tel: 94 713 71 06
e-mail: pcpr.herrmann@gmail.com

Zadania:

   1. Ewidencja księgowa dochodów jednostki, w tym wystawianie not księgowych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
   2. Proceduralna obsługa zamówień publicznych.

Tomasz Koralewski
Starszy księgowy
mgr ekonomii o specjalności rachunkowość i finanse,
studia podyplomowe w zakresie: rachunkowości, studium pedagogiczne.
tel: 94 713 71 41
e-mail: pcpr.koralewski@gmail.com

Zadania:

   1. Obsługa finansowa w zakresie pieczy instytucjonalnej.
   2. Wystawianie not księgowych za media.

Marzena Rumas
Specjalista ds. kadr i płac
licencjat marketing i zarządzanie
tel: 94 713 71 08
e-mail: pcpr.rumas@gmail.com

Zadania:

   1. Obsługa kadrowo – płacowa jednostki.
   2. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w jednostce.

Małgorzata Redzko
Specjalista pracy z rodziną

mgr pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową
tel: 94 713 71 16
e-mail: malgorzatar.pcpr@gmail.com

Zadania:

   1. Przyznawanie świadczeń dla rodzin zastępczych.
   2. Sporządzanie porozumień między powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Martyna Redosz
Specjalista ds. administracyjnych
licencjat z administracji o specjalności administracja publiczna
tel: 94 713 71 01
e-mail: pcpr.redosz@gmail.com

Zadania:

   1. Obsługa sekretariatu.
   2. Ustalanie opłaty od rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
   3. Prowadzenie postępowania w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych.
   4. Prowadzenie postępowania egzekucji w administracji.

Elżbieta Duńska
Pomoc administracyjna
Szkoła policealna o specjalności finanse i rachunkowość.
Tel: 94 713 71 40
e-mail: dunska.pcpr@gmail.com

Zadania:

   1. Kontrola operacji gospodarczych i finansowych stanowiących przedmiot księgowań.
   2. Zamówienia materiałów biurowych.

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Magdalena Niedzielin
Kierownik ds. rodzinnej pieczy zastępczej
mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna,
studia podyplomowe w zakresie organizacja pomocy społecznej.
tel: 94 713 71 13
e-mail: pcpr.niedzielin@gmail.com

Zadania:

   1. Koordynowanie pracy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
   2. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
   3. Prowadzenie postepowań dotyczących analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodzinę zastępczą oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
   4. Prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia lub pełniących pieczę zastępczą.
   5. Przygotowanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie małoletniego.

Paulina Kubisiak
Specjalista pracy z rodziną/pedagog
mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna wraz z przygotowaniem pedagogicznym
tel: 94 713 71 05
e-mail: pcpr.kubisiak@gmail.com

Zadania:

   1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, w tym przygotowanie we współpracy odpowiednio z rodziną zastępczą i ośrodkiem pomocy społecznej planu pomocy dziecku, w stosunku do rodzin nieobjętych wsparciem koordynatora.
   2. Koordynowanie działań wynikających z przeprowadzenia oceny sytuacji dziecka/ oceny rodziny zastępczej.
   3. Wsparcie pedagogiczne, w tym udział w postepowaniach dotyczących analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodzinę zastępczą oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Blanka Marciniak
Pomoc Administracyjna
mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja z socjoterapią
tel: 94 713 71 05
e-mail: pcpr.marciniak@gmail.com

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Monika Tarnowska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr pracy socjalnej o specjalności praca socjalna z rodziną.
tel: 94 713 71 02
e-mail: pcpr.tarnowska@gmail.com

Patrycja Ścirka
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr administracji o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi,
studia podyplomowe w zakresie: organizacji pomocy społecznej, doradztwo zawodowe i personalne, przygotowanie pedagogiczne.
tel: 94 713 71 02
e-mail: pcpr.scirka@gmail.com

Paulina Kowalonek
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
licencjat o specjalności praca socjalna
studia podyplomowe w zakresie: przygotowania pedagogicznego, surdopedagogiki
tel: 94 713 71 02
e-mail: pcpr.kowalonek@gmail.com

Zadania:

   1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, w tym przygotowanie we współpracy odpowiednio z rodziną zastępczą i ośrodkiem pomocy społecznej planu pomocy dziecku.
   2. Koordynowanie działań wynikających z przeprowadzenia oceny sytuacji dziecka/ oceny rodziny zastępczej.
   3. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy osobom starszym

Aneta Gołębiowska
Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy osobom starszym
mgr ekonomii o specjalności marketing,
studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej.
tel: 94 713 71 04
e-mail: pcpr.golebiowska@gmail.com

Zadania:

   1. Kierowanie Zespołem ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy osobom starszym.
   2. Ustalanie potrzeb oraz współudział w kształtowaniu polityki społecznej środowiska lokalnego, w szczególności w zakresie wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
   3. Ocena realizacji i skuteczności udzielonej pomocy, nadzór nad pracą pracowników podległego Zespołu.
   4. Planowanie działań długofalowych oraz krótkoterminowych dotyczących organizacji pracy, zarządzania podległymi pracownikami oraz planowanie zasobów finansowych i rzeczowych.
   5. Nadzór i kontrola dyscypliny pracy podległych pracowników.
   6. Koordynowanie pracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum.
   7. Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.
   8. Prowadzenie dokumentacji związanej z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej.

Anna Silistrowska – Buczyńska
Samodzielny referent, pracownik socjalny
mgr administracji o specjalności administracja publiczna i zarządzanie zasobami ludzkimi,
mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna z rodziną,
studia podyplomowe w zakresie psychologii, komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji.
tel: 94 713 71 12
e-mail: pcpr.buczynska@gmail.com

 Zadania:

   1. Prowadzenie zadań związanych z dofinansowaniem do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, oraz dofinansowaniem barier w komunikowaniu się.
   2. Prowadzenie zadań związanych z realizacją programu „Aktywny Samorząd”.
   3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
   4. Przygotowanie danych do sprawozdań z wykorzystaniem środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   5. Współpraca z komórkami jednostki organizacyjnej w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, tworzenia teczek akt i przygotowania akt do przekazania ich do składnicy akt w terminie przewidzianym w Instrukcji kancelaryjnej jednostki organizacyjnej.
   6. Nadzór nad pomieszczeniami magazynowymi oraz współpraca z dzierżawcą pomieszczeń.
   7. Ścisła współpraca z bankami żywności, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w zakresie wsparcia najuboższych mieszkańców Powiatu Szczecineckiego.
   8. Prowadzenie spraw w tym obowiązującej dokumentacji, związanych z przyznaniem i rozliczeniem żywności przekazanej dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach współpracy ze stowarzyszeniami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie żywności z Banków Żywności.

Karolina Stasiak
Pomoc administracyjna.
licencjat z administracji o specjalności administracja publiczna
tel: 94 713 71 09
e-mail: pcpr.stasiak.k@gmail.com

Zadania:

   1. Udzielanie kompleksowej informacji o przysługujących uprawnieniach, prawach, świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
   2. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy poprzez bezpośrednie informowanie klienta.
   3. Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się osób niepełnosprawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.
   4. Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji.
   5. Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych.
   6. Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się osób niepełnosprawnych o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
   7. Kompleksowa obsługa klientów jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
   8. Przyjmowanie wniosków w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach środków finansowych PFRON.

Katarzyna Ławrowska
Pomoc administracyjna
licencjat finanse i rachunkowość o specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
tel: 94 713 71 09
e-mail: pcpr.katarzyna.l@gmail.com

Zadania:

   1. Obsługa klienta.
   2. Pomoc przy realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
   3. Prowadzenie zadań związanych z dofinansowaniem do likwidacji barier technicznych.
   4. Pomoc cudzoziemcom, repatriantom, uchodźcom, kombatantom, osobom posiadającym Kartę Polaka.

Samodzielne stanowisko ds. wsparcia specjalistycznego; Punkt interwencji kryzysowej

Małgorzata Stępień
Specjalista pracy socjalnej,
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika ogólna
tel: 94 713 71 11, 730 30 40 35
e-mail: pcpr.stepien@gmail.com

Zadania:

   1. Koordynowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego.
   2. Udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym, w tym w formie świadczeń.
   3. Kierowane i umieszczanie małoletnich w pieczy zastępczej, zawieranie porozumień z powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Zespół ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej

Joanna Baranowska
Kierownik Zespołu ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej
mgr socjologii o specjalności zachowania ludzkie,
studia podyplomowe w zakresie: socjoterapii, organizacji pomocy społecznej, administracji i zarządzania.
tel: 785 192 904
e-mail: pcpr.baranowska@gmail.com

Zadania:

   1. Organizacja i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce.
   2. Współpraca z wychowawcami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
   3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
   4. Współpraca z rodzicami dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, szkołami do których uczęszczają wychowankowie, z sądami rodzinnymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Anna Szerszeń
Pedagog
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjna.
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.szerszen@gmail.com

Zadania:

   1. Sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka.
   2. Współpraca ze szkołami i ośrodkami, w których przebywają podopieczni.
   3. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z wychowankami.
   4. Pomoc w nauce wyrównujące braki edukacyjne.
   5. Zarządzanie majątkiem dziecka.

Beata Mokijewska
Wychowawca
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika ogólna.
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.mokijewska@gmail.com

Zadania:

   1. Ustalanie opłaty od rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
   2. Prowadzenie postępowania w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych.
   3. Prowadzenie postępowania egzekucji w administracji.

Małgorzata Laube
Starszy wychowawca
mgr pedagogiki o specjalności pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacynej.
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.laube@gmail.com

Robert Jagiełłowicz
Starszy wychowawca
mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja.
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.jagiellowicz@gmail.com

Kamila Mrozicka
Młodszy wychowawca
licencjat pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna.
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.mrozicka@gmail.com

Patrycja Rampalska
Młodszy wychowawca
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna.
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.rampalska@gmail.com

Marta Turewicz
Młodszy wychowawca
mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna.
tel: 665 436 068
e-mail: pcpr.turewicz@gmail.com