Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Punkt poradnictwa specjalistycznego

Poradnictwo specjalistyczne w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i punktu poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.

Wizyty u specjalistów należy umawiać telefonicznie.

Specjalista pracy socjalnej: Małgorzata Stępień,
tel. 94 71 37 111, 730 304 035
e-mail pcpr.stepien@gmail.com
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 07:00 – 15:00

W Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej pracuje:

 • trzech psychologów,
 • dwóch terapeutów rodzinnych – pedagogów,
 • terapeuta uzależnień – rodzinny,
 • prawnik
  udzielają pomocy m.in. w takich problemach, jak:

  • PRZEMOC W RODZINIE…
  • PROBLEMY RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE…
  • PROBLEMY WYCHOWAWCZE…
  • KRYZYSY I TRUDNE SYTUACJE ŻYCIOWE…
   …i innych problemach psychospołecznych. Stosownie do potrzeb i zgłaszanego problemu kierujemy także do innych ośrodków pomocowych oraz współpracujemy z różnymi instytucjami celu rozwiązania problemów klienta.

Osoby świadczące poradnictwo specjalistyczne:

Psycholog: Justyna Arsoba, miejsce świadczenia poradnictwa – pomieszczenia PCPR Szczecinek lub Gabinet Psychologiczny Alter Ego, ul. Pomorska 2, Szczecinek, tel. 606 711 219 

Psycholog: Janina Brusiło, miejsce świadczenia poradnictwa – gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej Janina Brusiło, ul Wodociągowa 16 b, Szczecinek, tel. 784 059 736

Psycholog: Ewa Pałka, miejsce świadczenia porad – pracownia psychologiczna „Kontakt”, ul. Warcisława IV60 – wjazd od dworca PKP, tel. 662 142 269

Terapeuta rodzinny – pedagog: Alicja Janczak-Kłusek, miejsce świadczenia porad – pomieszczenia PCPR, tel. 730 304 035

Terapeuta rodzinny – pedagog: Andrzej Tarasewicz miejsce świadczenia porad – pomieszczenia PCPR, tel. 730 304 035

Terapeuta uzależnień: Magdalena Naja-Ostromirska miejsce świadczenia porad – pomieszczenia PCPR, tel. 503 0003 478

Adwokat: Adam Kłusek– miejsce świadczenia poradnictwa – Kancelaria Adwokacka – Szczecinek, ul. Mickiewicza 2, P I, pok. 11 , tel. 94 374 78 36, 730 304 035

Usługi specjalistów w ramach PCPR i punktu poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej są bezpłatne!

Udzielamy bezpłatnej, specjalistycznej pomocy, więc jeśli:

 • jesteś osobą doświadczającą lub stosującą przemoc wobec bliskich lub jesteś świadkiem przemocy,
 • Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem/narkotykami,
 • trudno porozumieć Ci się z dziećmi, partnerem, rodzicami,
 • trudno jest Ci poradzić sobie z bólem po stracie bliskiej osoby,
 • masz problemy wychowawcze,
 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • doświadczyłaś/eś traumatycznych przeżyć,
 • utraciłaś/eś sens życia,
 • doświadczasz choroby, z którą sobie nie radzisz,
 • czujesz się zagubiona/y, samotna/y i nie widzisz wyjścia z sytuacji,
 • niepokoi Cię to, co dzieje się w Twoim związku/ małżeństwie/ rodzinie,
 • przeżywasz kryzys zawodowy (brak pracy, jesteś na emeryturze),
 • borykasz się z problemami życiowymi i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić

PRZYJDŹ DO NAS!

W Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa telefon zaufania, czynny w dni robocze od godziny 07:00 do 15:00 dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego tel. 730 30 40 35


Infolinie dla osób doznających przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

Oferta dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie:

 • infolinia 800 12 00 02 czynna przez całą dobę.
  Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Od 1 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE.

W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE'A (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nowa oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

 • telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00,  800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 - 22.00
  Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • poradnia  e – mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  Pomoc, jakiej udzielamy drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.
 • interwencje w sprawach przemocy w rodzinie, podejmowane także w stosunku do osób uprzednio skazanych za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członków rodziny, mających warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub przebywających na warunkowym zwolnieniu i dopuszczających się przemocy wobec najbliższych (zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministrem Sprawiedliwości i Komendantem Głównym Policji).
  W ramach interwencji informacje uzyskane od osób kontaktujących się z Pogotowiem "Niebieska Linia" przekazujemy lokalnym służbom, a następnie monitorujemy podjęte przez nich działania i ich efekty.
  Interwencja może być podjęta na prośbę osoby kontaktującej się z nami lub z inicjatywy konsultanta Pogotowia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Oferta dla osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • konsultacje telefoniczne pod numerem 22 250 63 12 w środy w godz.  10.00 – 13.00
 • konsultacje mailowe pod adresem koordynatorzy@niebieskalinia.info
  Tematem konsultacji mogą być sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. niejasności związane z realizacją procedury "Niebieskie Karty", zasadami funkcjonowania zespołów intedyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozą zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Oferta dla studentów i absolwentów kierunków społecznych:

 • program stażowy
  Osoby przyjęte na staż „przyuczają się” (terminują u osób doświadczonych) do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiej infolinii, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, działań na rzecz edukacji i integracji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.” Grupa stażowa uczestniczy także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy.

Więcej informacji na temat działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" mogą Państwo uzyskać w sekretariacie Pogotowia czynnym w dni powszednie od godz. 8.00–16.00  pod numerem tel. 22 666 10 36  lub adresem mailowym biuro@niebieskalinia.info, a także listownie pod adresem: Al. Jerozolimskie 155,  02-326 Warszawa

Instytut Psychologii Zdrowia - Niebieska Linia

ul. Widok 24 (II piętro), Warszawa 00-023
Email: sekretariat@niebieskalinia.pl
Telefon: (+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

Telefon komórkowy: 22 668-70-00
(Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

Godziny pracy sekretariatu
Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ: poniedziałek-piątek: godz. 8.00-20.00,
sobota: godz. 9.00-14.00

Prowadzone działania to:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Ogólnopolska poradnia mailowa
 • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
 • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
 • Wydawanie pisma "Niebieska Linia"
Stowarzyszenie SOS Dla Rodziny

Pomoc tel. 663 606 609

Kancelaria tel. 697 803 070