Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Kto może skorzystać

Każdy, kto:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
 • ma trudności w poruszaniu się,
 • posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto:

 • ma zaległości wobec PFRON,
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Co musisz przygotować

 • wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub równoważne,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat tj.
 • aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty wypełnione w języku polskim,
 • umowa lokalu mieszkalnego/akt notarialny
 • zgoda na przeprowadzenie prac budowlanych właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • kopia postanowienia sądu o ustanowieniu przedstawiciela ustawowego (oryginał do wglądu), jeżeli wnioskodawca działa poprzez przedstawiciela ustawowego,
 • do wglądu dokumenty potwierdzające dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub wszystkich członków gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc składania wniosku ,
 • szkic, projekt, kosztorys wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (dokumenty należy dołączyć w przypadku zakwalifikowania wniosku w ramach barier architektonicznych do II etapu).

Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy – należy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi:

 • wystąpić do wydziału architektury urzędu gminy/dzielnicy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu (gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu),
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji złożyć w tym samym urzędzie projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
 • uzyskać pozwolenie na budowę.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Gdzie składamy wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy składamy wniosek

Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Ile należy czekać

Rozpatrywanie wniosków odbywa się według kolejności w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztów przedsięwzięcia.

Jak często możesz skorzystać

Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych może być udzielone raz na rok.

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych zatwierdzonych przez Radę Powiatu w drodze uchwały w sprawie podziału środków na dany rok w planie finansowym.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, poczty lub programu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ dostępnego 24/7), w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek lub pod numerem tel.: 94 71 37 104.

Podstawa prawna