Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zmiany dotyczące wypłaty dodatku wychowawczego 500 + w 2022r.

Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego 500 +

  1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
  2. Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 pkt 9 ww. Ustawy).
  3. Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego o których mowa w art. 80 ust. 1a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, decyzji nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. Ustawy). Zatem w sytuacji, gdy decyzja przyznająca dodatek wychowawczy traci moc w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., będzie ona przedłużona na okres nie dłuższy niż do 31 maja 2022r.
  4. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany na dedykowanym formularzu SW-O (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
  5. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).