Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Przemoc ma twarz – profilaktyka dobra taktyka. Edycja III – informacja o dofinansowaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku po raz kolejny pozyskało środki w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
EDYCJA 2022 r.

PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ CENTRUM NOSI NAZWĘ „PRZEMOC MA TWARZ – PROFILAKTYKA DOBRA TAKTYKA. Edycja III”

PRIORYTET II: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie
realizowany jest w okresie od maja 2022r. do grudnia 2022r.

Całkowity koszt projektu: 81 170,00 zł.

Dofinansowanie: 38 090,00 zł.

DZIAŁANIA:

 • szkolenie specjalistyczne dla służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy,
 • spotkania doradcze dla pracowników działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego,
 • Spotkania informacyjno – edukacyjne w miejscowościach wiejskich – dla dorosłych,
 • Spotkania informacyjno – edukacyjne w miejscowościach wiejskich – dla dzieci,
 • Opracowanie materiałów informacyjnych i ich dystrybucja.
 • Warsztaty szkoły dla rodziców „Kompetentni rodzice”.

Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Szczecineckiego, działaniami zostaną objęci w szczególności mieszkańcy gmin, miejscowości wiejskich oraz służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy.

Zakładane rezultaty:

 • podniesienie kompetencji służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego itp.),
 • umożliwienie nabycia wiedzy oraz kontakt ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez mieszkańców wsi i miast powiatu podczas informacyjno – edukacyjnych spotkań z rodzicami i dziećmi,
 • dotarcie z informacjami o możliwościach korzystania z poradnictwa specjalistycznego oraz ofertą pomocy poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych do jak największej liczb mieszkańców powiatu szczecineckiego,
 • znaczne rozszerzenie możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, zwłaszcza w miejscu zamieszkania osób znacznie oddalonych od miasta,
 • zacieśnienie współpracy miedzy instytucjami poprzez wspólne uczestniczenie w działaniach podejmowanych w ramach Projektu,
 • poprawa funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych/ grup roboczych poprzez wspólne uczestnictwo w szkoleniach, co umożliwi zacieśnienie współpracy i korzystanie z doradztwa merytorycznego oraz doświadczenia członków innych zespołów.