Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia fundacjom i organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ

W roku 2024 Powiat Szczecinecki przeznacza na realizację zadań objętych konkursem środki publiczne w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

 1. CEL KONKURSU

Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, umożliwiając osobom niepełnosprawnym potencjalnie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

III. FORMA REALIZACJI ZADAŃ

Wsparcie realizacji zadań publicznych, które nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania: sierpień – listopad 2024 r.

Określając termin realizacji zadania publicznego należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia tj.: zapłaty za wszystkie rachunki, faktury dotyczące realizowanego zadania.

 1. FORMY I ZAKRES WSPARCIA

W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane wnioski dotyczące realizacji

niżej wymienionych zadań:

 • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych
  -aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 • organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
  1. doradztwo zawodowe,
  2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 • zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia,

7a) utrzymanie psów asystujących;

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy
  – przewodników;
 • organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 • prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych   i przeciwdziałania ich dyskryminacji;
 • opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych   i elektronicznych:
 1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
 2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania,
 • świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Oferty należy składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1; 78-400 Szczecinek do dnia 16.07.2024 r.

uchwała 176_2024

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór oświadczeń – załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego