Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

9 rodzinny dom dziecka w powiecie szczecineckim

Rodzinne domy dziecka to jedna z najefektywniejszych form pieczy zastępczej dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą dorastać w rodzinie biologicznej. To właśnie w rodzinnych domach dziecka relacje i więź, które tworzą się pomiędzy opiekunami i dziećmi są najbardziej zbliżone do naturalnych. W tych dniach Powiat Szczecinecki podpisał umowę na utworzenie 9 placówki tego typu.

Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że samorząd powiatowy był jednym z pionierów wprowadzenia tej formy pieczy zastępczej. W naszym powiecie funkcjonuje 9 rodzinnych domów dziecka, 5 zawodowych rodzin zastępczych w tym 3 o charakterze pogotowia rodzinnego i 1 rodzina zastępcza specjalistyczna.

9 rodzinny dom dziecka będzie prowadzony przez Joannę i Wiesława Kubiak, o których w samych superlatywach tuż przed parafowaniem stosownej umowy wypowiadali się dyrektor PCPR w Szczecinku Małgorzata Kubiak-Horniatko oraz starosta Krzysztof Lis. Państwo Kubiak pełnią funkcję rodziny zastępczej od 2008 roku, zaś od 2010 rodziny zastępczej zawodowej. W 2015 roku zostali rodziną zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. Po 14 latach pracy zawodowej, zyskanej wiedzy i nabytego doświadczenia zdecydowali się na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Sami oni przyznają, że duża w tym zasługa pracowników PCPR, którzy znakomicie Ich do tej roli przygotowali zachęcając do podjęcia nowego wyzwania.

Państwo Kubiak posiadają bardzo duże doświadczenie. Dotychczas  przyjęli do swojego domu 48 dzieci. Dzięki współpracy z rodzicami biologicznymi oraz pozostałymi członkami rodziny, a także instytucjami pomocowymi 14 z tych dzieci mogło wrócić do domu rodzinnego. Państwo Kubiak podkreślali w rozmowie ze starostą jak ważny jest kontakt dzieci z rodzinami biologicznymi i jeśli tylko to możliwe powrót do domu rodzinnego. Do dziś państwo Kubiak współpracują ze wszystkimi rodzicami, których dziećmi się opiekowali. 9 dzieci zostało przekazanych do adopcji, w związku z uregulowaną sytuacją prawną małoletnich. Obecnie w rodzinnym domu dziecka przebywa 6 niespokrewnionych dzieci.

Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Państwo Kubiak realizują w sposób wzorowy, zawsze z uwzględnieniem zabezpieczenia indywidualnych potrzeb dzieci – zapewnia Magdalena Niedzielin z PCPR w Szczecinku ściśle współpracująca z Joanną i Wiesławem Kubiak.

Standardowo, zgodnie z ustawą w rodzinnym domu dziecka może przebywać 8 dzieci, natomiast w zawodowych rodzinach do 3 dzieci. W przypadku umieszczenia licznego rodzeństwa, reguła ta nie obowiązuje.

Pracownicy PCPR oraz starosta Krzysztof Lis podkreślają, że są bardzo dumni z rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej Powiatu Szczecineckiego, która idzie w parze z deinstytucjonalizacją sytemu wsparcia dziecka i rodziny.