Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Wybór Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2024-2027

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2003r., Nr 62, poz. 560) art. 44b oraz art. 44c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm.) Starosta Szczecinecki powołał członków do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Szczecineckim na kadencję 2024-2027 w składzie:

    • Pani Ewa Tomczyk zgłoszona przez Fundację „ Przyjaciele Języka Migowego” w Szczecinku,
    • Pani Joanna Grosicka zgłoszona przez Stowarzyszenie „ Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie,
    • Pani Joanna Szkodlarska zgłoszona przez Miasto Szczecinek,
    • Pani Ewa Czech zgłoszona przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Szczecinku,
    • Pani Edyta Brysik zgłoszona przez Gminę Grzmiąca.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Szczecineckiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

Obsługę administracyjno-techniczną Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.