Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie Powiatu Szczecineckiego

Powiat Szczecinecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ogłasza nabór Uczestników do Projektu
pn.„Pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu szczecineckiego.”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Realizatorem Projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Celem projektu jest realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla 70 osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci) mającej na celu wspieranie procesu ich ochrony na terenie Polski i integracji w szczególności w zakresie: zapewniania pomocy prawnej, psychologicznej, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/tłumacza, zapewnienia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającej w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, organizowania i finansowania kursów lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego, organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą, osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zajęcia i warsztaty integracyjne.

Okres realizacji projektu od 01.05.2022 do 31.10.2023 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna – decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie PCPR w Szczecinku, przy ul. Wiatracznej 1 – sekretariat.

O udział w Projekcie mogą ubiegać się osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br., które wpisują się w definicję osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Zakwalifikowanie do udziału w projekcie oraz poszczególnych formach wsparcia będzie następowało na podstawie dokumentu potwierdzającego nadanie nr PESEL w trybie specjalnym oraz oświadczenia o przebywaniu na terenie powiatu szczecineckiego.


Щецинекський повіт / Повітовий центр допомоги сім’ї в Щецинку
оголошує набір Учасників проекту
«Допомога людям, які втікають від війни в Україні в Щецинецькому повіті».

співфінансується Європейським соціальним фондом у рамках Регіональної операційної програми Західно-Поморського воєводства на 2014-2020 р. Пріоритетна вісь VII Соціальне злучення, Дії: 7.6 Підтримка розвитку соціальних послуг загального інтересу.

Виконавець проекту – Повİтовий центр підтримки сім’ї в Щецинку.

Подробиці про правила рекрутації надається в Регуляміні Рекрутаційному.

Метою проекту є впровадження комплексної та інтервенцiйної допомоги людям, які рятуються від війни в Україні, які прибули до Польщі з 24 лютого цього року (включаючи дітей), з метою підтримки процесу їх захисту в Польщі та інтеграції. зокрема у сфері: надання юридичної та психологічної допомоги, працевлаштування особи, яка володіє українською мовою/перекладача, надання помічника з інтеграції, розробки індивідуального шляху соціальної інтеграції, підтримки контактів з установами та повсякденними ситуаціями, організації та фінансування курсів чи інших форм навчання, включаючи вивчення ПОЛЬСЬКОЇ Мови, організацію догляду за дітьми та молоддю, людину, яка потребує підтримки у повсякденному функціонуванні, інтеграційних заходах та семінарах.

Термін реалізації проекту з 01.05.2022 ПО 31.10.2023.

УЧАСТЬ В ПРОЕКТІ БЕЗКОШТОВНА

Набір на проект відкритий та загальний – вирішує порядок подачі заявок. Заявку необхідно подати до місцезнаходження PCPR у м. Щецинек, вул. Wiatraczna 1 – кабінет секретаря.

Подати заявку на участь у Проекті можуть особи, які втікають від війни в Україні, які прибули до Польщі з 24 лютого цього року, якi пiдходять пiд дефініцію людей, яким загрожує бідність та/або соціальне відчуження через випадкову подію та кризу. Кваліфікація для участі в проекті та індивідуальні форми підтримки відбуватиметься на підставі документа, що підтверджує надання номера PESEL в спеціальному режимі та декларації про перебування на території Щецинського повіту.