Dorośli wychowankowie rodzin zastępczych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2012r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) każdej osobie, opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, zwaną dalej „osobą usamodzielnianą”:

 1. przyznaje się pomoc na:
  • na kontynuowanie nauki,
  • pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
  • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia.

Do podstawowych obowiązków osoby usamodzielnianej należy:

 • wskazanie opiekuna usamodzielnienia (co najmniej dwa miesiące przed uzyskaniem pełnoletności) przez osobę usamodzielnianą,
 • opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia i realizowanie jego założeń (przy pomocy opiekuna usamodzielnienia i PCPR),
 • złożenie wniosku o przyznanie określonej pomocy.

W celu uzyskania pomocy pieniężnej należy spełnić wymagane warunki, tj., przebywać w pieczy zastępczej:

  • 3 lata – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
  • rok – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą: niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Aby otrzymać pomoc na kontynuowanie nauki należy kontynuować naukę:

   • w szkole
   • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
   • w uczelni
   • na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia
   • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłaca starosta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500,00 zł miesięcznie i przyznaje się ją na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Wychowanek jest zobowiązany do przedkładania w Centrum nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie stwierdzającego kontynuowanie nauki.

Pomocy na kontynuowanie nauki nie przysługuje gdy osoba usamodzielniana:

    1. uczy się w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i utrzymanie,
    2. bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie nauczanie, na tym samym poziomie kształcenie,
    3. została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić gdy:

    1. osoba usamodzielniana w trakcie kształcenia, przebywa na urlopie od zajęć,
    2. wychowanek nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na zagospodarowanie w formie rzeczowej Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Wychowanek ma prawo skorzystać z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, którą udziela Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłaca jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia 26 roku życia w wysokości nie niższej niż kwota 1500,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wysokości nie niższej niż 3000,00 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przekazana w formie rzeczowej. Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w Ratach, najpóźniej do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

Pomoc na usamodzielnienie wypłacana jest po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnieni może zostać wypłacona w trakcie pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

   • w przypadku wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3300,00 zł- jeżeli przebywał w pieczy zastępczej co najmniej 3 lata
   • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo ? wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą:
    • nie mniej niż 6600,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej powyżej 3 lat,
    • nie mniej niż 3300,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat,
    • nie mniej niż 1650,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej poniżej 2 lat, nie krócej jednak, niż przez okres roku.

    Przyznana pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

    • istnieją uzasadnione przypuszczenia, że przyznana pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem,
    • wychowanek przed ukończeniem pełnoletniości samowolnie opuści pieczę zastępczą,
    • osoba usamodzielniana porzuciła naukę i nie podejmuje zatrudnienia,
    • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany z winy pracownika,
    • osoba usamodzielniana uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia,
    • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

    Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. do 31.12.2011 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

    Wszelkie informacje dotyczące przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie można uzyskać w tut. Centrum pok. 2 i 14 u pracowników socjalnych pod numerami telefonu 94/ 71-37-105 i 94/71-37-111.

Wielkość czcionki
Kontrast