Rehabilitacja społeczna

Zasady i procedury dofinansowania likwidacji barier ze środków PFRON Zarządzenie Nr 15 2019 starosty szczecineckiego w zasad udzielana dofinansowania ze środków PFRON

Turnusy rehabilitacyjne

Podstawy prawne

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 ze zm.) Turnusy rehabilitacyjne:
 • Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 • Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane jedynie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych. Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów odpowiednich warunków określonych przepisami.
 • Turnus rehabilitacyjny odbywa się w grupach, liczących nie mniej niż 20 osób i trwa nie krócej niż 14 dni.
 • Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie:1) stacjonarnej,
  2) niestacjonarnej.

Program turnusu określa:

 • rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych,
 • rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych,
 • kadrę odpowiedzialną za realizację programu turnusu.

Organizator turnusów jest obowiązany do:

  • zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący oso- bom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie,
  • opracowania i realizacji programu turnusu,
  • udostępniania właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji zawierających:a) nazwy ośrodka i miejscowości, w której będą odbywały się turnusy,
   b) daty rozpoczęcia i zakończenia turnusów,
   c) warunki pobytu w ośrodku, w którym organizuje się turnusy,
   d) program turnusu,
   e) koszt uczestnictwa w turnusie,

przesłania do właściwego PCPR informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu, sporządzonej odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków Funduszu,

 • przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat

Kto może skorzystać z dofinansowania do turnusów?

 • Osobami uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów są osoby niepełnosprawne:1) zaliczeniu – przez organy orzekające – do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
  3) o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia lub
  4) orzeczenie równoważne lub
  5) o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Zasady przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

  • Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że lekarz prowadzący wypełni odpowiedni wniosek.
  • W roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel.
  • Wybierze ośrodek, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej.
  • Wybierze organizatora turnusu, który posiada również odpowiedni wpis do rejestru.
  • Będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych pro- gramem turnusu.
  • Nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.
  • W przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
  • Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:1) lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczności pobytu opiekuna,
   2) opiekun:
   a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
   b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
   c) ukończył 18 lat lub
   d) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
  • Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z a kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę w przypadku wspólnego gospodarstwa,
   65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

   W przypadku przekroczenia tych kwot, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Z wyjątkiem, kiedy osoba niepełnosprawna znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.

  • Wniosek o dofinansowanie składa się w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.
  • Bezdomna osoba niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w PCPR właściwym dla miejsca pobytu. Osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.

Jak otrzymać dofinansowanie do turnusów?
Złożyć stosowny wniosek, do którego należy dołączyć:

   • kopię orzeczeń, o których mowa powyżej,
   • wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny wydany przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna.
   • oświadczenie o dochodach

PCPR, w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku, informuje wnioskodawcę o ewentualnych uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji na ten temat. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku, gdy zaistnieją wątpliwości w sprawie wnioskowanego dofinansowania (w szczególności dotyczy to wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), mające wpływ na przyznanie dofinansowania, PCPR powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi dla:

 • uczestnika ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I gr. inwalidztwa) 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • uczestnika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (II gr. Inwalidztwa) 25% przeciętnego wynagrodzenia,
 • uczestnika z lekkim stopniem niepełnosprawności ( III gr. Inwalidztwa) 23% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dziecka niepełnosprawnego(otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny) 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej ( niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności) 18% przeciętnego wynagrodzenia,
 • niezbędnego opiekuna 18% przeciętnego wynagrodzenia,
 • W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia,
 • W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz ich opiekunów można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% ww. kwot albo przyjąć zasadę przyznawania tego dofinansowania tej samej dorosłej osobie raz na dwa lata.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu. PCPR po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu w terminie 7 dni sprawdza czy:

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiadają aktualny wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu,
 • ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
 • organizator jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków, PCPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

UWAGA

 • Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 • Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nieskorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
 • Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
 • PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 • Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub kosztu pobytu jej opiekuna.
 • Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 • W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, to osoba niepełnosprawna oraz opiekun ponoszą koszty pobytu na tym turnusie.
 • PCPR zobowiązane jest do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/. Na tej stronie znajduje się centralna baza danych, utworzona z 16 wojewódzkich rejestrów ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. Zawiera ona aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody. Baza danych umożliwia wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz 721 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

Sprzęt rehabilitacyjny – oznacza to sprzęt wspomagający proces rehabilitacji lub sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu (należy rozumieć jako przedmiot oraz urządzenia służące do czynnej rehabilitacji). Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Do sprzętu rehabilitacyjnego zaliczamy m. in.: rowery rehabilitacyjne stacjonarne, stepery, materace do rehabilitacji, piłki, wałki rehabilitacyjne, maty do hydromasażu, itp.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 1. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
  • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
   – 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   – 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Aby otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna pobiera stosowny druk wniosku w siedzibie PCPR do którego należy dołączyć:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 • aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty zwierające informację o rodzaju niepełnosprawności i wskazanie że zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu zalecanego sprzętu rehabilitacyjnego.
 • oferta cenowa wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uwzględnieniem ceny netto i brutto, adresem sklepu, w którym zakupiony będzie sprzęt oraz kopia dowodu osobistego wnioskodawcy lub opiekuna prawnego osoby małoletniej.

Natomiast gdy wnioskodawca jest:

 1. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej do wniosku dołącza się:
  • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
  • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
  • oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach UE dotyczących udzielania pomocy.
 2. pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:
   • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
   • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
   • oraz informacje wymienione w pkt 1

  .

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawę dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, w związku z tym dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem stosownej umowy.

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz 721 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

Dofinansowanie dotyczy zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz.U. z 2009r., Nr 139, poz. 1141 z późn. zm.).

 • przedmioty ortopedyczne ? to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: protezy, kule, wózki i inne),
 • środki pomocnicze ? to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź wręcz umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.).

W praktyce Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje koszty najtańszych przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych (zgodnie z ustawowym limitem), których jakość nie zawsze odpowiada potrzebom wielu osób niepełnosprawnych. Natomiast sprzęt średniej i wysokiej jakości jest drogi i na jego zakup wiele osób niepełnosprawnych posiadających niskie dochody nie może sobie pozwolić. Biorąc pod uwagę potrzebę zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt takiej jakości, dzięki której zostaną zminimalizowane skutki niepełnosprawności, określono w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych możliwość dodatkowego wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Zgodnie z powyższymi przepisami do zadań powiatu należy dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Zasady uzyskiwania dofinansowania na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługuje możliwość dofinansowania w zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. W tym celu pacjent powinien udać się do lekarza rodzinnego aby uzyskać skierowanie do odpowiedniego specjalisty aby otrzymać zlecenie na określony przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy, które pacjent musi wysłać do NFZ. Z potwierdzonym przez NFZ zleceniem pacjent udaje się do sklepu, w którym zakupuje dany przedmiot ortopedyczno ? pomocniczy. Jeśli cena wybranego przedmiotu jest wyższa niż wskazany limit, wtedy różnicę pomiędzy ceną przedmiotu, a kwotą refundowaną dopłaca pacjent. Osoba niepełnosprawna zainteresowana zwrotem poniesionych środków finansowych za zakup danego przedmiotu pobiera stosowny druk wniosku w siedzibie PCPR.

Podstawowymi warunkami uzyskania dofinansowania są:

 • posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • spełnienie kryterium dochodowego przez wnioskodawcę tj: jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:- 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  – 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • oryginał faktury zakupu lub fakturę pro-foma, z informacją o wysokości dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona ? za zgodność z oryginałem? przez świadczeniodawcę.

Wysokość dofinansowania jest obliczana indywidualnie na podstawie złożonej faktury zakupu z wyszczególnioną kwotą dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki są przekazywane na konto wnioskodawcy ? w przypadku uiszczenia przez niego całej kwoty, lub na konto sprzedawcy, w przypadku wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności.

Likwidacja barier technicznych, architektonicznych, w komunikowaniu się

Podstawy prawne

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 ze. zm.)

Rodzaje barier i pomoc w ich likwidacji

Bariery architektoniczne

Są to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Kto może się ubiegać ?

Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Bariery w komunikowaniu się i techniczne:

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Kto może się ubiegać ?

Osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Jak uzyskać pomoc w likwidacji barier ?

Zainteresowani powinny wypełnić wniosek i wraz z załącznikami złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Dokumentacja wymagana w celu uzyskania pomocy w likwidacji barier architektonicznych

 1. I etap
  • wniosek,
  • kopia orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub stopniu niepełnosprawności,
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,
  • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma być przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych ( własność, umowa najmu),
  • oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,
  • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy lub opiekuna prawnego osoby małoletniej.
 2. II etap
  • szkic mieszkania,
  • projekt i kosztorys,
  • zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym osoba niepełnosprawna zamieszkuje.

Dokumentacja wymagana w celu uzyskania pomocy w likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

 • wniosek,
 • kopia orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub stopniu niepełnosprawności,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,
 • oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,
 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy lub opiekuna,
 • oferta cenowa sprzętu, urządzenia.

UWAGA!

 • PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi lub zakupem sprzętu, urządzenia przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
 • Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Osoba niepełnosprawna, która ma trudności z poruszaniem się, może wystąpić o pomoc w likwidacji barier architektonicznych utrudniających jej dostęp do budynku, w którym mieszka (np.: budowy podjazdu) lub przystosowania pomieszczeń mieszkalnych do swoich potrzeb( np. modernizacje łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej).
 • Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
 • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom nie- pełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
 • Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np.: budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi, należy dopełnić następujących formalności:
  • wystąpić do wydziału architektury urzędu dzielnicowego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w celu sprawdzenia, że planowana budowa podjazdu jest zgodna z przeznaczeniem),
  • przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu, gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu,
  • po uzyskaniu pozytywnej decyzji, należy w tym samym urzędzie złożyć projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
  • uzyskać pozwolenie na budowę.

Dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz 721 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się: osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania; a także
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przysługuje jednak, jeżeli:

 • ubiegający się o nie podmiot ma zaległości wobec PFRON, lub
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych może wynieść maksymalnie do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wnioskodawca może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizować dla osób niepełnosprawnych np. festyny okolicznościowe (np. Dzień Niepełnosprawnego, Dzień Dziecka), imprezy integracyjne, imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki, Choinka), imprezy o charakterze sportowym (np. biegi uliczne, zawody sportowe – pływackie, piłka nożna, koszykówka, szachy), rajdy (np. piesze, rowerowe), kilkudniowe wycieczki krajoznawcze, itp. Środki uzyskane z PFRON Wnioskodawca może przeznaczyć m.in. na: wyżywienie osób niepełnosprawnych, zakwaterowanie, transport, nagrody rzeczowe, wynajem pomieszczeń lub sprzętu pomocniczego, zakup środków czystości, jednorazowych sztućców, serwetek itp.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie. Podstawę przyznania dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o dofinansowanie realizacji określonego zadania.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację tego zadania.

Wielkość czcionki
Kontrast