Pomoc dla osób, które doznają przemocy w rodzinie

W Polsce przemoc jest przestępstwem!!

Art. 207 Kodeksu Karnego ? znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności do sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny ? podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Znęcanie się nad rodzina fizyczne lub psychiczne jest przestępstwem ściganym z urzędu. Polega to na tym ze należy złożyć zawiadomienie, by policja lub prokurator rozpoczęli postępowanie w tej sprawie, które może się toczyć bez zgody i woli osoby pokrzywdzonej a wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie powoduje umorzenia postępowania.

Zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu lub popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy rodzinie jest obowiązkiem każdej instytucji, organizacji lub osoby która się o tym dowiedziała – Art. 12 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Art. 304 kodeksu postępowania karnego: każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję. Takie zawiadomienie składa się do prokuratury rejonowej najbliżej miejsca popełnienia przestępstwa lub na komendzie policji.

PAMIETAJ! Art. 41a Ustawy Kodeks Karny oraz Art. 11a. 1. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dają możliwość Sądowi aby orzekł zakaz zbliżania się do Ciebie oraz Waszych dzieci, może nakazać sprawcy przemocy opuszczenie lokalu, który zajmował wraz z osobami pokrzywdzonymi.

Dziecko w przemocy

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 nr 9 poz. 59 z póżn. zm.) Art. 96. [Zakaz stosowania kar cielesnych] Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Przemocą wobec dziecka jest nieszanowanie jego potrzeb psychicznych i fizycznych. Do przemocy dochodzi, gdy dziecko jest poniżane, okrutnie karane lub zaniedbywane przez swoich rodziców, czy opiekunów.

Krzywdzenie dzieci zaburza ich funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia, nawet jeśli nie dosięga ich bezpośrednio, czyli nie są np. bite przez rodziców, tylko obserwują stosunki panujące między innymi członkami rodziny, ponieważ:

– Dzieci, wychowujące się w domu gdzie występuje przemoc, same staja się ofiarami przemocy.

– Dzieci, wychowywane w domu pełnym przemocy, zawsze cierpią. Jest im wyrządzana krzywda.

– Dzieci, żyjące w ciągłym strachu i niepokoju, obawiają się o życie swoje i swoich rodziców.

– Dzieci, czują się odpowiedzialne za przemoc, uważają, że to one są odpowiedzialne za to, że rodzice się kłócą i biją.

– Dzieci, które doświadczają przemocy, maja trudności ze znalezieniem przyjaciół,

– Dzieci, wychowywane w przemocy, uczą się, że przemoc jest jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów.

– Dzieci, doznające przemocy, pozbawiane są dzieciństwa.

– Dziecko, czuje się bezradne, nieszczęśliwe ponieważ nie umie nic zrobić by pomóc mamie lub tacie, gdy są krzywdzeni.

Jeśli Twoje dziecko jest ciągle smutne, ma trudności z koncentracją, nie chce się bawić, jest agresywne wobec innych dzieci, nie może spać, cierpi na koszmary nocne, nie chce jeść lub przeciwnie, jest ciągle głodne, ma kłopoty w szkole, dolegliwości związane ze stresem takie jak; bóle głowy, żołądka, moczenie się nocne, koniecznie porozmawiaj o tym z psychologiem, pedagogiem szkolnym albo zadzwoń: 0801120002 ( ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy domowej „Niebieska Linia”). Pamiętaj! są to bardzo niepokojące objawy i nawet jeśli nie doświadcza przemocy możesz być pewien, że dzieje się z Nim coś bardzo niedobrego.

Pamiętaj: Jesteś osobą najbliższą, Mamą, Tatą, Babcią, Dziadkiem, opiekunem – Twoim obowiązkiem jest troszczyć się o dziecko, dbać o Jego dobro i kochać Je jak najbardziej potrafisz, pomagać Mu.
Nie masz prawa Go krzywdzić!!!
Dziecko nie jest Twoja własnością, jest odrębnym człowiekiem i ma swoje prawa dokładnie takie jak Ty!
Pamiętaj jesteś dla Dziecka osoba najbliższą, najbardziej ukochaną, ONO CI UFA!!!!

W Polsce przemoc jest przestępstwem!!

Art. 207 Kodeksu Karnego – znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności do sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Znęcanie się nad rodzina fizyczne lub psychiczne jest przestępstwem ściganym z urzędu. Polega to na tym ze należy złożyć zawiadomienie, by policja lub prokurator rozpoczęli postępowanie w tej sprawie, które może się toczyć bez zgody i woli osoby pokrzywdzonej a wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie powoduje umorzenia postępowania.

Zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu lub popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy rodzinie jest obowiązkiem każdej instytucji, organizacji lub osoby która się o tym dowiedziała – Art. 12 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Art. 304 kodeksu postępowania karnego: każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję. Takie zawiadomienie składa się do prokuratury rejonowej najbliżej miejsca popełnienia przestępstwa lub na komendzie policji.

PAMIETAJ! Art. 41a Ustawy Kodeks Karny oraz Art. 11a. 1. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dają możliwość Sądowi aby orzekł zakaz zbliżania się do Ciebie oraz Waszych dzieci, może nakazać sprawcy przemocy opuszczenie lokalu, który zajmował wraz z osobami pokrzywdzonymi.

Gdzie szukać pomocy?

Policja
Policja ustawowo zobowiązana jest do zapewnienia Ci bezpieczeństwa, zarówno na ulicach miast jak i w Twoim własnym domu. Ma obowiązek Cię bronić. W trakcie interwencji, lub gdy sama zgłaszasz się na komendę, policjanci mają obowiązek poinformować Cię, w jaki sposób możesz uzyskać pomoc oraz powinni podać Ci adresy i telefony instytucji zajmujących się pomocą ofiarom przemocy domowej .

Prokuratura
Pamiętaj! możesz sama wystąpić do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa i jeśli w trakcie postępowania nie wycofasz Swojego zgłoszenia są duże szanse na zakończenie cyklu przemocy w Twoim domu! Prokuratura w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa ( np. otrzymując Twoje zgłoszenie) ma obowiązek: wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie, czy popełnione zostało przestępstwo, zebrać i zabezpieczyć dowody, ująć sprawcę. Jeśli postępowanie w Twojej sprawie zostało umorzone nie zrażaj się! Zbieraj dowody, proś sąsiadów, przyjaciół rodzinę aby także pisali zawiadomienia na Policę lub do Prokuratury. Nie poddawaj, to że chcesz i masz odwagę zmienić sytuacje w swoim domu jest najważniejsze! W końcu wygrasz!

Służba Zdrowia
Do zadań służby zdrowia w zakresie przemocy domowej należy, po pierwsze udzielenie podstawowej opieki medycznej, po drugie pokierowanie osoby krzywdzonej do miejsc, gdzie może uzyskać pomoc. Do obowiązków pracownika służby zdrowia należy tez wydanie bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach, które jest traktowane jako dowód w późniejszych sprawach sądowych.

Ośrodki Pomocy Społecznej
Celem pomocy społecznej jest pomoc w przetrwaniu i pokonaniu trudności rodzinom w życiu codziennym, pomoc w sytuacjach kryzysowych. Zjawisko przemocy domowej jest jedną z takich sytuacji, w których pracownik socjalny ma obowiązek interweniować. Pracownik socjalny udzieli informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, udzieli pomocy finansowej lub rzeczowej, wskaże miejsca zajmujące się pomocą ofiarom przemocy domowej. Może także, jeśli zaistnieje taka potrzeba, pomóc znaleźć bezpieczne schronienie dla Ciebie i Twoich dzieci.

ZAPAMIĘTAJ! NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY Trzeba z całych sił bronić się przed doznawaniem przemocy

Poniżej zamieszczamy adresy i telefony instytucji, które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapewniają pomoc rodzinom, których dotyczy ten problem.

Instytucje, Organizacje i osoby mogące świadczyć pomoc dla osób doznających przemocy domowej oraz zakresy oferowanej pomocy w naszym Powicie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. 28-Lutego 16

Zakres oferowanej pomocy:
– Poradnictwo socjalne,
– Zapewnienie opieki dzieciom, które są jej pozbawione,
– Opieka nad dzieckiem i rodziną, praca z rodzinami zastępczymi i biologicznymi w celu powrotu dzieci do rodzin naturalnych,
Pierwszy kontakt z osobą uwikłaną w przemoc, wsparcie, motywowanie,
– Informowanie o możliwości uzyskania pomocy i kontaktowanie osób zainteresowanych pomocą ze specjalistami oraz odpowiednimi instytucjami,
– Motywowanie osób, które stosują przemoc wobec bliskich do podjęcia kroków aby to przerwać, motywowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
– Powiadamianie odpowiednich służb o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, – Powiadamianie Sądu o konieczności wglądu w sytuację rodziny,
– Pomoc w pisaniu wniosków, pism do różnych instytucji, Sądu, Policji i Prokuratury,
– Współpraca ze wszystkimi instytucjami, organizacjami zajmującymi się pomocą dla osób uwikłanych w przemoc, Także pomoc, udzielanie informacji osobom, które chcą pomagać w zakresie przemocy domowej, zbieranie i udzielanie informacji na temat instytucji, stowarzyszeń, osób, które zajmują się pracą dotycząca przeciwdziałania przemocy domowej,
– Nadzór nad realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego w Powiecie Szczecineckim.

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00-15:00
Czwartek: 7:30-15:30
Osoba do kontaktu – Magdalena Mazur-Balcerzak – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Tel. 094-37-29-249.

Miasto i Gmina Szczecinek Szczecinek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wiejska 4

Zakres oferowanej pomocy:
– Praca socjalna z ofiarą i sprawca przemocy,
– Procedura „Niebieskiej Karty”
– Interwencja socjalna zmierzająca do ochrony i zaspokojenia
– Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy sytuacjach tego wymagających
– Powiadamianie Policji, Prokuratury, Sądu Rodzinnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i konieczności wglądu w sytuacje rodziny,
– Specjalistyczne poradnictwo, pedagogiczne, prawne i psychologiczne,
– Pomoc w przygotowywaniu pism,
– Pomoc finansowa i w naturze
– Realizacja programów wspierających dziecko i rodzinie: Straszy brat starsza siostra, Student, Treningi dla Rodziców, Akademia Aktywności, Przyjazny Dom,

Godziny pracy:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30-15:30
Czwartek: 8:00-16:00

Osoba do kontaktu – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie p. Małgorzata Kisiel – tel. 94 372 80 11

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Wiatraczna 1

Zakres oferowanej pomocy:

– Poradnictwo prawne
– Poradnictwo socjalne
– Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
– Poradnictwo terapeutyczne

W ramach Ośrodka nieodpłatne usługi dla mieszkańców powiatu świadczy psycholog, prawnik, terapeuta, pracownik socjalny i pedagog.

Osoba do kontaktu – Anna Bryszewska-Rudy – tel. 94 372 17 88

Konsultacyjny Punkt Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
(prowadzony przez Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek)
ul.3-go Maja 12

Zakres oferowanej pomocy:

– Bezpłatne porady z zakresu prawnych, pedagogicznych, socjalnych
– Motywowanie ofiar przemocy domowej w procesie zmian, udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy i sposobach rozwiązywania problemów, wspieranie psychiczne, zachęcanie do aktywnego działania, kierowanie klientów do odpowiednich instytucji,
– jest grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
– Pomoc osobom stosującym przemoc w zmianie ich zachowania, motywowanie ich do korzystania z pomocy psychologicznej i uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-korekcyjnych,
– konsultowanie trudnych spraw klientów ze specjalistami w danej dziedzinie, – podejmowanie różnych interwencji w różnych służbach i instytucjach na rzecz klientów,
– zbieranie i przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat problemu przemocy w rodzinie,
– inicjowanie działań mających na celu podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się praca w dziedzinie przemocy domowej,
– udostępnianie pomieszczenia Punktu konsultacyjnego jako „Niebieskiego Pokoju”,
– współpraca z lokalnymi mediami

Godziny pracy:
Poniedziałek,: 13:00-17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00-12:00

oraz w innych terminach wg potrzeb klientów po telefonicznym uzgodnieniu.

Osoba do kontaktu – Joanna Ossowska 94 37 440 82

Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek
ul. Wiejska 4

Zakres oferowanej pomocy:

– przygotowywanie i przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjno- warsztatowych dla uczniów klas maturalnych oraz gimnazjalnych w Szczecinku na temat przemocy domowej
– propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych, i prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej ( organizowanie szkoleń dla przedstawicieli różnych służb),
– budowanie i integrowanie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoba do kontaktu – Prezes – Romuald Sobiech – tel. 94 372 80 00

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Patronka”
ul. Lelewela 11

Zakres oferowanej pomocy:

– Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany w ramach Krajowego programu przeciwdziałania przemocy
– Wsparcie dla osób doznających przemocy
– Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu
– Dzienny oddziała terapii uzależnień

W ramach Ośrodka usługi świadczą psycholog, psychiatra , specjaliści psychoterapii uzależnień

Godziny pracy:

Poniedziałek, piątek 8:00-15:00
Wtorek, środa : 8:00-18:00
Czwartek: 11:00-18:00

Osoba do kontaktu – Zofia Wesołowska – tel. 94 374 01 06 wew.25

Sąd Rejonowy w Szczecinku
Zespół Kuratorów Rodzinnych
ul. Jasna 3
tel. 94 372 93 32

Zakres oferowanej pomocy:

– Współpraca miedzy instytucjami
– Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy
– Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie
– Wskazywanie konkretnych placówek pomocowych.

Godziny pracy:
od wtorku do piątku w godzinach 8-15, a w każdy poniedziałek 8-18

Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych
ul. Wojska Polskiego 1m2

Zakres oferowanej pomocy

– Bezpośrednia praca z dzieckiem
– Interwencje w sytuacji gdy dziecko jest krzywdzone
– Działania na rzecz ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem , wyzyskiem , demoralizacja , zaniedbaniem .
– Działalność profilaktyczno ? edukacyjna dotyczącą przeciwdziałania przemocy i agresji (szkolenia dla nauczycieli , kursy doskonalące , zajęć dla uczniów , warsztatów dla rodziców , budowania koalicji zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie)
– Zadania informacyjno-popularyzacyjne za pośrednictwem mediów.

Zachodniopomorski rzecznik praw dziecka Henryk Jeszke
tel. 94 37 448 15, kom. 603-56-38-44

Straż Miejska w Szczecinku
ul. Wiejska 4
tel. 94 374 05 44

Zakres oferowanej pomocy

– Kontakt osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyka
– Pomoc w napisaniu pism i wniosków
– Pomoc w postaci przewiezienia lub załatwienia miejsca w pobliskich ośrodkach dla bezdomnych

Komenda Powiatowa Policji
ul. 28-go Lutego
Tel.

Zakres działalności:
– Interwencja domowa
– Kontakt osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyka
– Założenie i postępowanie zgodnie z procedurą „niebieskiej karty”
– Stały kontakt z rodziną, w której występuje problem przemocy domowej
– Współpraca z instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej,
– Powiadomienie Sadu i Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Wiatraczna 1
tel. 94 374 37 22, 94 374 37 67

Zakres oferowanej pomocy:
– Działalność ustawowa w tym profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
– pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka., wspomaganie szkół i przedszkoli w działaniach profilaktycznych,
– rozpowszechnianie materiałów dotyczących zapobiegania uzależnieniom i przemocy

Godziny pracy: do poniedziałku do piątku 07:00 16:00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Kilińskiego 1

Zakres działalności:
– Opieka pedagogiczna i wychowawcza nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie.
– W ognisku prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

Osoba do kontaktu – Alina Ortman-Sikora – tel. 94 372 36 97

Caritas Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu
– Świetlica opiekuńczo-wychowawcza
ul. Bukowa 85

Zakres działalności:
– zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
– łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
– eliminowanie zaburzeń osobowościowych,
– W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

Osoba do kontaktu – ks. Marek Kowalewski – tel. 94 372 71 99

Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP
Świetlica profilaktyczno – wychowawcza „Magdalenka”
ul. 3-go maja 1
tel. 94 374 27 01

Zakres działalności:
– zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
– łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
– eliminowanie zaburzeń osobowościowych,
– W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza
ul. Kościuszki 30
tel. 94 372 39 00

Zakres działalności:
– wyrównywanie niedoborów szkolnych,
– profilaktyka uzależnień,
– poprawa umiejętności komunikowania się,
– nabywanie umiejętności dokonywania wyborów odmawiania,
– przezwyciężanie mitów nt. alkoholu i narkotyków,
– dostarczanie wzorców zdrowego stylu życia i właściwej organizacji czasu wolnego
– w świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betel”
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza
ul. Słoneczna 9
Tel. 94 372 20 89

Zakres działalności:
– poprawa umiejętności komunikowania się,
– umożliwienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych bezpiecznego, ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego,
– eliminowanie zachowań społecznie niepożądanych
– rozwijanie zainteresowań,
– w świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

Świetlica Środowiskowa Tratwa
ul. Wiejska 4
tel. 94 372 80 15

Zakres działalności:
– wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo,
– kształtowanie społecznie akceptowanych wzorów zachowań ? edukacja społeczna,
– tworzenie warunków osobistego rozwoju dzieci i młodzieży, dostarczenie wzmocnień, motywacji do zmian (cykl zajęć socjoterapeutycznych)

Gmina Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 470 77

Zakres działalności:
– działalność zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
– udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa: prawnego, psychologicznego
– wskazywanie miejsc gdzie osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc
– udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
– udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej
– informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
– wskazanie miejsc. które zajmują się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia
– w razie potrzeby zwraca się do Policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy
– w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania
– pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
– współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek
Zakres działania:

– poradnictwo w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym,. motywowanie do podjęcia terapii odwykowej
– współpraca z Komendą Powiatową Policji w celu pozyskania informacji dot. przemocy w rodzinie, demoralizacji nieletnich
– poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– współpraca ze specjalistami mogącymi pomóc w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów związanych z alkoholem i przemocą.

Godziny przyjęcia:
pon. – pt. 7.00 – 15.00, czw. 7.30 – 15.30
Osoba do kontaktu: Anna Jarosz – tel. 94 37 432 94

Punkt Konsultacyjny w Turowie
Świetlica Gimnazjum

Zakres działalności:
– motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii
– udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
– rozpoznanie zjawiska przemocy domowej
– udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
– inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy w przypadku przemocy domowej
– zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.

Godziny przyjęcia: każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00

Porad i pomocy udziela pracownik NZOZ Patronka

Punkt Konsultacyjny w Sporem
Świetlica Szkoły Podstawowej w Sporem

Godziny przyjęcia: dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.00 – 18.00

Porad i pomocy udziela pracownik NZOZ Patronka

Zakres działalności: jw

Miasto i Gmina Biały Bór

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Nadrzeczna 2a/2
78-425 Biały Bór

Zakres działalności:
– świadczenie pomocy w zakresie ustawy o pomocy społecznej
– praca socjalna z osobami doznającymi przemocy w rodzinie
– pomoc finansowa oraz rzeczowa
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, administracyjno ? prawnych, pisanie pozwów do sądu
– udzielanie poradnictwa dot. rozwiązywania problemów rodzinnych

Godziny pracy: 7.00 – 15.00

Osoba do kontaktu: Agnieszka Łazor – tel. 94 37 397 18

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Konsultacyjny Uzależnień od Alkoholu
ul. Nadrzeczna 2a
78-425 Biały Bór

Zakres działalności:
– poradnictwo w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, motywowanie do podjęcia terapii odwykowej
– współpraca z Komendą Powiatową Policji w celu pozyskania informacji dot. przemocy w rodzinie, demoralizacji nieletnich
– poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– współpraca ze specjalistami mogącymi pomóc w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów związanych z alkoholem i przemocą
– pomoc informacyjno – konsultacyjna osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Osoba do kontraktu: Bożena Sadlak – tel. 94 37 290 02 wew. 604

Na terenie Gminy Biały Bór działa 8 świetlic wiejskich ? integracyjnych, które prowadzą zajęcia integracyjne z elementami socjoterapii.

Świetlice działają od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 20.00.
Świetlice znajdują się w Bielicy, Dyminku, Grabowie, Kołtkach, Przybrdzie, Sępólnie Wielkim, Stępieniu i Świerszczewie.

Miasto i Gmina Barwice

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Czaplinecka 14
78-460 Barwice
tel. 94 373 60 22

zakres działalności:
– Pracownicy socjalni udzielają pomocy, wsparcia, poradnictwa.
– W sytuacjach wymagających pomocy specjalistycznej udzielana jest pełna informacja o możliwościach otrzymania takiej pomocy.
– Udzielana jest pomoc w tworzeniu pism do instytucji, udostępniamy wzory pism procesowych-wnioski do sądu .
– Na tablicy ogłoszeń widnieje informacja o pomocy w sytuacji różnego rodzaju przemocy.
– Istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego.

Gmina Grzmiąca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca

Zakres działalności:
– wsparcie i pomoc dla członków rodzin dotkniętych przemocą domową
– wypełnianie formularza ? Pomoc Społeczna ? Niebieska Karta ?
– uruchamianie procedury „Niebieska Karta”
– przekazywanie adresów instytucji świadczących specjalistyczną pomoc np. Psychologiczną, prawną, socjalną, finansową, medyczną
– kierowanie rodzin do specjalistów
– informowanie Policji, Pedagogów szkół i innych instytucji zajmujących się przemocą domową
– możliwość zapewnienia schronienia rodzinie gdy zachodzi taka potrzeba w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej itp.
– pomoc w pisaniu wniosków do Sądu , Prokuratury, policji itp.

Osoba do kontaktu – Barbara Sobolewska tel. 94 37 368 83

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej
ul. Kolejowa 2
(siedziba Punktu Konsultacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu)

Zakres działalności:
– dokonywanie diagnozy sytuacji rodzinnej
– opracowywanie planów doraźnych i długofalowych działań na rzecz rodziny
– ustalanie potrzeb i pomocy ze strony innych służb, instytucji i organizacji wspierających rodziny
– prowadzenie mediacji z rodzicami, wyjaśnianie im przyczyn trudności i niepowodzeń, uzgadnianie wspólnie podejmowanych działań
– prowadzenie lub organizowanie udziału rodziny w terapii (psychoterapii rodzinnej), motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, integracja rodziny i wzmacnianie więzi rodzinnych, modyfikowanie postaw rodzicielskich
– interwencja i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych
– pośredniczenie w kontaktach z instytucjami, służbami, w koniecznych wypadkach reprezentowanie interesów osób dotkniętych przemocą przed tymi instytucjami
– prowadzenie konsultacji i poradnictwa otwartego dla rodzin

W punkcie porad udziela pedagog, terapeuta, psychoprofilaktyk, mediator

Godziny przyjęcia: dyżury co drugi poniedziałek miesiąca

Osoba do kontaktu – Jadwiga Bierkowska – tel. 94 37 368 10 wew. 55

Miasto i Gmina Borne Sulinowo

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Zakres działalności:
– pomoc specjalistów pracy socjalnej i pracowników socjalnych ośrodka
– poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– Godziny przyjęcia: 7.00 – 15.00

Osoba do kontaktu – Urszula Szczeblewska – tel 94 37 331 83, kom. 660 53 84 15

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
al. Niepodległości 6
– 78-449 Borne Sulinowo

Zakres działalności:

– tworzenie i wzmacnianie lokalnej koalicji trzeźwości
– prowadzenie analizy problemów alkoholowych oraz narkomanii
– współpraca z instytucjami oraz organizacjami działającymi w sferze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie

Godziny otwarcia: poniedziałek 8.00 – 16.00,

Osoba do kontaktu – Irena Stecenko – tel. 94 37 34 122

Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo
Przewodniczący
– Krystyna Skwark

Wielkość czcionki
Kontrast