Organizator pieczy zastępczej

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Szczecineckiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej poprzez przeprowadzenie oceny kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka pod względem spełnienia warunków ustawowych wraz z przeprowadzeniem badań pedagogicznych i psychologicznych w tym zakresie;
 3. kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz wydawanie na wniosek zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia;
 5. organizowanie szkoleń dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie stosownych świadectw ukończenia szkolenia;
 6. przygotowywanie rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka do przyjęcia dziecka;
 7. zapewnienie rodzinnym formom opieki zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 8. zapewnienie wsparcia poprzez prowadzenie grupy wsparcia, rodzin pomocowych, pomocy wolontariuszy, pomocy prawnej w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, zapewnienie poradnictwa mającego na celu wzmacnianie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 9. współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 10. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób pełniących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy;
 12. dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Ocenę dokonuje się nie później niż przed upływem roku od umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej pierwszego dziecka, kolejna po upływie roku, a następna nie rzadziej niż co 3 lata. W przypadku negatywnej oceny, kolejną dokonuje się nie później niż w terminie 6 miesięcy. W przypadku rodzin zastępczych zawodowych, z którymi podpisywane są umowy, oceny dokonuje się także na 3 miesiące przed jej wygaśnięciem, w celu ustalenia zasadności przedłużenia umowy.
 13. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną celem rozpoczęcia procedury adopcyjnej;
 14. organizowanie opieki nad dzieckiem umieszczonym w zastępczych formach opieki, w szczególności gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie może sprawować takiej opieki z powodów zdrowotnych lub zaplanowanego wypoczynku;
 15. dokonywanie rocznego sprawozdania z efektów pracy staroście i radzie powiatu.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnia organizator rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka obejmuje się na ich wniosek wsparciem i opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowywanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu rozpoczęcia procedury adopcyjnej;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
Wielkość czcionki
Kontrast