Ponoszenie odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów i pełnoletnich wychowanków

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011, Nr 149, poz. 887 z póżn. zm.)
 • Uchwała Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 września 2007r., nr XIII/97/2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów szczególnych oraz ustawy ? Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych
 • Uchwała z dnia 27 stycznia 2012r., nr XX/151/2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 • Zarządzenie nr 23/2012 Starosty szczecineckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, przez osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoby pełnoletniej, która uzyskała pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej.

ZA POBYT DZIECKA (DZIECI) LUB OSOBY PEŁNOLETNIEJ W PLACÓWCE OPŁATĘ W WYSOKOŚCI ŚREDNICH MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA UTRZYMANIE DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ PONOSZĄ SOLIDARNIE:

 • OBOJE RODZICE,

w przypadku niemożliwości uzyskania opłaty od rodziców , opłatę ponoszą:

 • OSOBA PEŁNOLETNIA, KTÓRA POZOSTAŁA W PIECZY ZASTĘPCZEJ PO UZYSKANIU PEŁNOLETNIOŚCI,
 • OSOBY, KTÓRE DYSPONUJĄ DOCHODEM DZIECKA

szczegółowe warunki umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • Odstąpienie od ustalenia opłaty, następuje na wniosek osoby odpowiedzialnej za jej ponoszenie lub z urzędu w przypadku, gdy dochód osób odpowiedzialnych za ponoszenie opłaty nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
 • Odstąpienia od ustalenia opłaty dokonuje się na czas określony, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej
 • Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić także w przypadku, gdy dochód osób, które są odpowiedzialne za ponoszenie opłaty przekracza 250 % wspomnianego dochodu, w szczególności gdy:
  • Gdy osoby zobowiązane do opłaty wychowują inne dzieci,
  • Ponoszą opłatę za pobyt członków rodziny w innych placówkach zapewniających całodobową opiekę i wychowanie,
  • W przypadku gdy płacą dobrowolne lub zasadzone alimenty,
  • Wystąpiła inna uzasadniona przesłanka np. długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezdomność itp.
 • Umorzenie opłaty, łącznie z odsetkami, może nastąpić na wniosek osoby odpowiedzialnej za ponoszenie opłaty lub z urzędu w całości, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
  • osoby odpowiedzialne za ponoszenie opłaty, które podjęły działania na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, co zostało potwierdzone przez podmioty do tego uprawnione,
  • osoby odpowiedzialne za ponoszenie opłaty realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego założenia zawartego kontraktu socjalnego lub planu pracy z rodziną, co zostało potwierdzone przez podmioty do tego uprawnione,
  • osoby odpowiedzialne za ponoszenie opłaty wychowują inne małoletnie dzieci pozostające pod ich opieką,
  • Ponoszą opłatę za pobyt członków rodziny w innych placówkach zapewniających całodobową opiekę i wychowanie,
  • wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych bądź odbywają kare pozbawienia wolności.

Możliwe jest także umorzenie w części ustalonej opłaty, łącznie z odsetkami, a także rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności, które następuje na wniosek osoby odpowiedzialnej za ponoszenie tej opłaty.

W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców dziecka przebywającego w pieczy zastępczej opłaty lub jej części, opłatę ponoszą także:

 • osoby dysponujące dochodem dziecka,
 • osoby pełnoletnie, które osiągnęły pełnoletniość i pozostały w pieczy zastępczej i dysponują dochodem, w wysokości nie więcej niż 50 % tego dochodu.
Wielkość czcionki
Kontrast