Umieszczenie osób skierowanych do DPS

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012r. poz.964 )

Typy domów pomocy społecznej

Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku wydaje decyzje o umieszczeniu w domach pomocy społecznej oraz sprawuje nadzór nad tymi domami. Domy Pomocy Społecznej Na terenie Powiatu Szczecineckiego funkcjonuje 1 dom pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie jest jedną z najnowszych tego rodzaju placówek w kraju, z przeznaczeniem dla osób w podeszłym wieku. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie posiada 129 miejsc na pobyt stały, z czego część przeznaczonych jest dla kombatantów. W związku z tym Dom funkcjonuje również pod nazwą Dom Kombatanta. Dzięki ogromnej przestronności wnętrz zapewnia swoim mieszkańcom komfortowe warunki mieszkalne. Mieszkańcy zamieszkują pięć segmentów mieszkalnych wyposażonych w jedno i dwuosobowe segmentowe pokoje o wysokim standardzie wyposażenia wraz z łazienkami, dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy Domu znajdują dobrą i wysoce wykwalifikowaną opiekę. Całodobową pomoc zapewniają Im opiekunowie, a lekarze dbają o Ich zdrowie w specjalistycznych poradniach lekarskich, mieszczących się w przyległym do Domu Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania (w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsca zameldowania). Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentacje tj. :

 • Wywiad środowiskowy,
 • Badania lekarskie (WR, RTG klatki piersiowej, badania morfologiczne),
 • Wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej,
 • Oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
 • Aktualne zaświadczenie o dochodach ww. osoby ? najczęściej są to odcinek renty bądź emerytury, decyzja emerytalno – rentowa z ZUS,
 • Pisemną zgodą osoby na przetwarzanie danych osobowych,
 • W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wymagane jest postanowienie sądu o zezwoleniu opiekunowi prawnemu na umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego,
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno – rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • oświadczenia wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
 • zaświadczenia lekarskie i dokumentację medyczną,
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r Nr 42, poz.371, z późn. zm.)

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu w 2011r. wynosi 2642,76 zł.

Odpłatność za pobyt w DPS

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej określa Art. 60 – 64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:

 • Mieszkaniec DPS ? nie więcej niż 70% swojego dochodu. Nieprawdą jest, że osoba ubiegająca się o przyjęcie musi mieć określony wysoki dochód. Jeżeli dochód ubiegającej się osoby nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt w domu, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków jej najbliższej rodziny.
 • Małżonek, zstępni przed wstępnymi. Jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci. Ze względu na dobry status materialny dzieci mogą dofinansować dobrowolnie różnicę między 70% ( odpłatność mieszkańca) do pełnej odpłatności.
 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej, zobowiązana jest ona do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego tj. 477zł x 250 % = 1.192,50 zł. Natomiast osoba gospodarująca w rodzinie, obowiązana jest do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego tj.351zł x 250 % = 877,50 zł na osobę w rodzinie. W każdym jednak z tych przypadków kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty za pobyt w DPS nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego ( odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie ).
 • Gmina. Do wnoszenia opłaty zobowiązana jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni)

Należy jednak podkreślić, że osoby: małżonek, wstępni przed zstępnymi i gmina nie mają obowiązku opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Zwolnienie z odpłatności

Ze względu na niskie dochody w rodzinie można zwolnić z opłat za pobyt w DPS częściowo lub całkowicie jeśli:

 • wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w DPS, Ośrodku Wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymujący się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Osoby skierowane do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r., a umieszczone w nim po dniu 1 stycznia będą ponosiły odpłatność za pobyt w DPS na starych zasadach.

Tryb umieszczania w domu pomocy społecznej

 • Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej, na podstawie skierowania wydanego przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
 • W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Wielkość czcionki
Kontrast