Polityka Prywatności

Zarządzenie Nr 20-2018 Instrukcja postępowania w procesie rekrutacji

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE  REKRUTACJI

Instrukcja zarządzania Systemem Monitoringu Wizyjnego w PCPR

Informacja – monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – ogólna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 ) zwaną – RODO- informuję, iż:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szczecinku Wiatraczna 1
  e-mail: pcprszczecinek@wp.pl , tel/fax: 094 71 37 101.

 

 • Inspektorem ochrony danych jest Pan Robert Kołodziejczak; e-mail: iod@powiat.szczecinek.pl; tel; 94 37 292 38.

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 a, c, e  RODO natomiast dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2  b,  g, j RODO w celu realizacji zadań ustawowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie stosownych przepisów ustaw i rozporządzeń krajowych:

–  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

–  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

–  objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych;

–  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

– wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

i innych aktów prawnych niewymienionych, niezbędnych do realizacji celów.

 

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym mogą być ujawnione się dane osobowe niezbędne do realizacji celów.

 

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw i rozporządzeń.

 

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

 

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Plik PDF do Pobrania:

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Wielkość czcionki
Kontrast